28 March 2017

Impozitarea veniturilor din fotografia de stock


Pe grupurile fotografilor și videografilor de stock încă mai circulă mitul că veniturile obținute din fotografia/videografia de stock nu trebuie declarate și impozitate în România pe ideea că sunt venituri din străinătate.

Vestea proastă este că Noul Cod Fiscal (în vigoare de la 01.01.2016) are un articol 130 (a se vedea mai jos Extrasul din Codul Fiscal) care tocmai așa se numește "Venituri obţinute din străinătate".

De asemnea, trebuie știut că începând cu anul 2016, Fiscul român a intensificat notificarea persoanelor care obțin sau au obținut venituri din străinătate, anunțându-i că au obligația să le declare și să plătească în România.

Vestea mai puțin alarmantă pentru fotografii de stock este că în vizor sunt persoanele cu "risc fiscal". În categoria persoanelor cu risc fiscal se înscriu persoanele fizice în cazul cărora Fiscul constată că există o diferență între veniturile declarate și cele estimate (în funcție de cheltuieli, investiții, depozite bancare, autoturisme, participații în companii etc) de cel puțin 50.000 lei (circa 11.000 euro). Or, nu cred că în România numărăm pe degetele de la o mână fotografi de stock care să obțină din fotografia de stock venituri anuale mai mari de 11.000 euro.

Impozitarea veniturilor obținute de fotografii și videografii de stock

Cine trebuie să declare?

Trebuie să declare veniturile realizate din sau în străinătate persoanele fizice care sunt rezidente fiscal în România. În această categorie intră orice persoană fizică (cetățean român sau străin) care îndeplinește cel puțin una dintre următoarele condiții:

- are domiciliul în România;
- centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat în România;
- este prezentă în România pentru o perioadă sau mai multe perioade care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat (deci și expații ce sunt prezenți pe teritoriul României);

Cum se declară?

Prin depunerea formularului 201 „Declarație privind veniturile realizate din străinătate”.
update 2018: Formularul 201 a fost inlocuit de declaratia unica  - privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice

La ce categorie se încadrează veniturile din fotografia stock?

Pe formularul 201, la punctul II  Se va bifa rubrica drepturi de proprietate intelectuală

Se poate deduce impozitul reținut în Statele Unite de Shutterstock / Fotolia?

Da. Se numește creditul fiscal extern. Între România și Statele Unite există tratat de evitare a dublei impuneri. În consecință, fotografii români au dreptul la deducerea din impozitul pe venit datorat în România (16% 10%)* [*update 2018] a impozitului plătit în SUA (10%). Dovada plății impozitului în Statele Unite se va face cu Form 1042-S (Foreign Person’s U.S. Source Income Subject to Withholding) pus la dispoziție de agenția de stock.


Se poate depune online?

Da. Formularului 201 - “Declarația privind veniturile realizate din străinătate” Declaratia unica se poate depune prin intermediul portalului: e-guvernare.ro, dacă dețineți un certificat calificat, eliberat în condițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică sau prin Spatiul Privat de pe site-ul ANAF.

Sancțiuni

Nedepunerea formularului 201 - “Declarația privind veniturile realizate din străinătate”, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului, Declaratiei Unice pana la 15 iulie 2018 se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 50 și 500 lei.

Mai multe informații aici (Ghidul fiscal al contribuabililor care au obligația de declarare a veniturilor realizate din străinătate)


--------------------

Extras din Codul Fiscal

CAPITOLUL XIII
Aspecte fiscale internaţionale

Art. 126. Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activităţi independente
(1) Persoanele fizice nerezidente, care desfăşoară o activitate independentă, prin intermediul unui sediu permanent în România, sunt impozitate, potrivit prezentului titlu, la venitul net anual impozabil din activitatea independentă, ce este atribuibil sediului permanent.
(2) Venitul net dintr-o activitate independentă care este atribuibil unui sediu permanent se determină conform art. 68, în următoarele condiţii:
a) în veniturile impozabile se includ numai veniturile ce sunt atribuibile sediului permanent;
b) în cheltuielile deductibile se includ numai cheltuielile aferente realizării acestor venituri.
Art. 127. Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activităţi dependente
Persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activităţi dependente în România sunt impozitate potrivit prevederilor cap. III din prezentul titlu.
Art. 128. Reguli de stabilire a bazei de calcul al veniturilor impozabile pentru persoanele fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European
(1) Persoana fizică rezidentă într-unul din statele membre ale Uniunii Europene sau într-unul din statele Spaţiului Economic European beneficiază de aceleaşi deduceri ca şi persoanele fizice rezidente, la stabilirea bazei de calcul pentru veniturile impozabile obţinute din România. Baza de calcul se determină după regulile proprii fiecărei categorii de venit, în funcţie de natura acestuia, potrivit titlului IV.
(2) Deducerile prevăzute la alin. (1) se acordă în limita stabilită prin legislaţia română în vigoare pentru persoana fizică rezidentă, dacă persoana fizică rezidentă într-unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau într-unul dintre statele Spaţiului Economic European prezintă documente justificative şi dacă acestea nu sunt deduse în statul de rezidenţă al persoanei fizice.
(3) Prevederile alin. (1) şi (2) nu se aplică persoanelor fizice rezidente într-unul dintre statele membre ale Spaţiului Economic European cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii.
Art. 129. Alte venituri ale persoanelor fizice nerezidente
(1) Persoanele fizice nerezidente, care obţin alte venituri decât cele prevăzute la art. 126, 127 şi la titlul VI, datorează impozit potrivit reglementărilor prezentului titlu.
(2) Veniturile supuse impunerii, din categoriile prevăzute la alin. (1), se determină pe fiecare sursă, potrivit regulilor specifice fiecărei categorii de venit, impozitul fiind final.
(3) Cu excepţia plăţii impozitului pe venit prin reţinere la sursă, contribuabilii persoane fizice nerezidente, care realizează venituri din România, potrivit prezentului titlu, au obligaţia să declare şi să plătească impozitul corespunzător fiecărei surse de venit.
Art. 130. Venituri obţinute din străinătate
(1) Persoanele fizice prevăzute la art. 59 alin. (1) lit. a) şi cele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 59 alin. (2) datorează impozit pentru veniturile obţinute din străinătate.
(2) Veniturile realizate din străinătate se supun impozitării prin aplicarea cotelor de impozit asupra bazei de calcul determinate după regulile proprii fiecărei categorii de venit, în funcţie de natura acestuia.
(3) Pentru veniturile obţinute din străinătate de natura celor obţinute din România şi neimpozabile în conformitate cu prevederile prezentului titlu se aplică acelaşi tratament fiscal ca şi pentru cele obţinute din România.
(4) Contribuabilii care obţin venituri din străinătate conform alin. (1) au obligaţia să le declare, potrivit declaraţiei specifice, până la data de 25 mai a anului următor celui de realizare a venitului.
(5) Organul fiscal stabileşte impozitul anual datorat şi emite o decizie de impunere, în intervalul şi în forma stabilite prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.
(6) Diferenţele de impozit rămase de achitat, conform deciziei de impunere anuală, se plătesc în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere, perioadă pentru care nu se calculează şi nu se datorează sumele stabilite potrivit reglementărilor în materie privind colectarea creanţelor bugetare.
Art. 131. Evitarea dublei impuneri prin metoda creditului fiscal sau metoda scutirii
(1) Contribuabilii persoane fizice rezidente care, pentru acelaşi venit şi pentru aceeaşi perioadă impozabilă, sunt supuşi impozitului pe venit atât pe teritoriul României, cât şi în statul străin cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, iar respectiva convenţie prevede ca metodă de evitare a dublei impuneri metoda creditului, au dreptul la deducerea din impozitul pe venit datorat în România a impozitului plătit în străinătate, în limitele prevăzute în prezentul articol.
(2) Contribuabilii persoane fizice rezidente care realizează un venit şi care, potrivit convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu un alt stat, pot fi impuse în celălalt stat, iar respectiva convenţie prevede ca metodă de evitare a dublei impuneri metoda scutirii, respectivul venit va fi scutit de impozit în România. Acest venit se declară în România, dar este scutit de impozit dacă se anexează documentul justificativ eliberat de autoritatea competentă a statului străin, care atestă impozitul plătit în străinătate.
(3) Creditul fiscal/Scutirea se acordă dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:
a) se aplică prevederile convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate între România şi statul străin în care s-a plătit impozitul;
b) impozitul plătit în străinătate, pentru venitul obţinut în străinătate, a fost efectiv plătit de persoana fizică. Plata impozitului în străinătate se dovedeşte printr-un document justificativ, eliberat de autoritatea competentă a statului străin respectiv;
c) venitul pentru care se acordă credit fiscal/scutire face parte din una dintre categoriile de venituri prevăzute la art. 61.
(4) Creditul fiscal se acordă la nivelul impozitului plătit în străinătate, aferent venitului din sursa din străinătate, dar nu poate fi mai mare decât partea de impozit pe venit datorat în România, aferentă venitului impozabil din străinătate. În situaţia în care contribuabilul în cauză obţine venituri din străinătate din mai multe state, creditul fiscal admis a fi dedus din impozitul datorat în România se va calcula, potrivit procedurii de mai sus, pentru fiecare ţară şi pe fiecare natură de venit.
(5) După data aderării României la Uniunea Europeană, pentru veniturile din economii, definite la art. 242, obţinute de persoanele fizice rezidente din acele state membre care au perioada de tranziţie specificată la art. 246, se aplică metoda de eliminare a dublei impuneri, prevăzută la art. 251 alin. (2).
(6) În vederea calculului creditului fiscal, sumele în valută se transformă la cursul de schimb mediu anual al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din anul de realizare a venitului. Veniturile din străinătate realizate de persoanele fizice rezidente, precum şi impozitul aferent, exprimate în unităţi monetare proprii statului respectiv, dar care nu sunt cotate de Banca Naţională a României, se vor transforma astfel:
a) din moneda statului de sursă într-o valută de circulaţie internaţională, cum ar fi dolari S.U.A. sau euro, folosindu-se cursul de schimb din ţara de sursă;
b) din valuta de circulaţie internaţională în lei, folosindu-se cursul de schimb mediu anual al acesteia, comunicat de Banca Naţională a României, din anul de realizare a venitului respectiv.
Location: Bucharest, Romania

2 comments ~ Impozitarea veniturilor din fotografia de stock

  1. Poate ANAF sa verifice cu IRS ce plati s-au facut in SUA?

    ReplyDelete
  2. In 2019 impozitul in Romania a scazul la 10%. Daca impozitul retinut in SUA este 10%, egal cu cel din Romania, dc mai trebuie declarat in Romania? Este aberant ca trebuie sa faci o declaratie pentru a constata ca ai 0 (zero) lei de plata in Romania.

    ReplyDelete

Comments are moderated. If you want to promote your blog, try to do it in a smart way. Any external link, unrelated to the subject, will be deleted // [RO] Comentariile sunt moderate. Daca vrei sa-ti promovezi blogul, incearca sa o faci intr-un mod inteligent. Orice link extern, fara legatura cu subiectul, va fi sters.