Convenţia de la Berna

Convenţia de la Berna pentru protecţia operelor literare şi artistice din 9 septembrie 1886*) completată la Paris la 4 mai 1896, revizuită la Berlin la 13 noiembrie 1908, completată la Berna la 20 martie 1914, revizuită la Roma la 2 iunie 1928, revizuită la Bruxelles la 26 iunie 1948, revizuită la Stockholm la 14 iulie 1967 şi la Paris la 24 iulie 1971 şi modificată la 28 septembrie 1979

România a aderat la Convenţia de la Berna, în forma sa revizuită prin Actul de la Berlin din 13.11.1908, la 24.03.1926 prin Legea nr. 152/1926, care a intrat în vigoare la 01.01.1927.
România a ratificat şi actele ulterioare de revizuire a Convenţiei de la Berna şi anume Actul de la Stockholm din 14.07.1967 prin Decretul nr. 1175/1968 (B.Of. nr. 01/06.01.1969), respectiv Actul de la Paris din 24.07.1971 modificat în anul 1979, prin Legea nr.77/1998 (M.Of. nr. 156/17.04.1998).

Ţările Uniunii, deopotrivă animate de dorinţa de a proteja într-un mod cât mai eficient şi mai uniform cu putinţă drepturile autorilor asupra operelor lor literare şi artistice, recunoscând importanţa lucrărilor Conferinţei de revizuire ţinute la Stockholm în anul 1967, au hotărât să revizuiască Actul adoptat de Conferinţa de la Stockholm, lăsând nemodificate art. 1-20 şi 22-26 din acest act.
în consecinţă, subsemnaţii plenipotenţiari, după prezentarea deplinelor puteri, recunoscute în bună şi cuvenită formă, au convenit cele ce urmează:

ARTICOLUL 1

Ţările cărora li se aplică prezenta convenţie sunt constituite în Uniunea pentru protecţia drepturilor autorilor asupra operelor lor literare şi artistice.

ARTICOLUL 2

(1) Termenul opere literare şi artistice cuprinde toate lucrările din domeniul literar, ştiinţific şi artistic, oricare ar fi modul sau forma de exprimare, precum: cărţile, broşurile şi alte scrieri; conferinţele, alocuţiunile, predicile şi alte opere de aceeaşi natură; operele dramatice sau dramatico-muzicale; operele coregrafice şi pantomimele; compoziţiile muzicale cu sau fără cuvinte; operele cinematografice, cărora le sunt asimilate operele exprimate printr-un procedeu analog cinematografiei; operele de desen, de pictură, de arhitectură, de sculptură, de gravură, de litografie; operele fotografice, cărora le sunt asimilate operele exprimate printr-un procedeu analog fotografiei; operele de artă aplicată; ilustraţiile, hărţile geografice; planurile, crochiurile şi operele plastice referitoare la geografie, la topografie, la arhitectură sau la ştiinţe.
(2) Se rezervă totuşi legislaţiilor ţărilor Uniunii dreptul de a dispune că operele literare şi artistice sau una ori mai multe categorii dintre ele nu sunt protejate, atâta timp cât nu au fost fixate pe un suport material.
(3) Sunt protejate ca opere originale, fără a prejudicia drepturile autorului operei originale, traducerile, adaptările, aranjamentele muzicale şi alte transformări ale unei opere literare sau artistice.
(4) Se rezervă legislaţiilor ţărilor Uniunii dreptul de a determina protecţia care trebuie acordată textelor oficiale de ordin legislativ, administrativ sau judiciar, precum şi traducerilor oficiale ale acestor texte.
(5) Culegerile de opere literare sau artistice, cum sunt enciclopediile şi antologiile, care, prin alegerea sau dispunerea materialelor, constituie creaţii intelectuale, sunt protejate ca atare, fără a prejudicia drepturile autorilor asupra fiecărei opere care face parte din aceste culegeri.
(6) Operele sus-menţionate beneficiază de protecţie în toate ţările Uniunii. Această protecţie se exercită în favoarea autorului şi a deţinătorilor drepturilor sale.
(7) Se rezervă legislaţiilor ţărilor Uniunii dreptul de reglementare a câmpului de aplicare a legilor privind operele de artă aplicată, precum şi desenele şi modelele industriale, precum şi condiţiile de protecţie a acestor opere, desene şi modele, ţinând seama de dispoziţiile art. 7 alin. (4) din prezenta convenţie. Pentru operele protejate numai ca desene şi modele în ţara de origine nu poate fi cerută în altă ţară a Uniunii decât protecţia specială acordată în această ţară desenelor şi modelelor; totuşi, dacă o astfel de protecţie specială nu se acordă în această ţară, aceste opere vor fi protejate ca opere artistice.
(8) Protecţia prezentei convenţii nu se aplică ştirilor zilei sau faptelor diverse, care au caracterul de simple informaţii de presă.

ARTICOLUL 2 bis

(1) Se rezervă legislaţiilor ţărilor Uniunii dreptul de a exclude, în parte sau în totalitate, de la protecţia prevăzută în articolul precedent discursurile politice şi discursurile pronunţate în dezbaterile judiciare.
(2) Se rezervă, de asemenea, legislaţiilor ţărilor Uniunii dreptul de a statua asupra condiţiilor în care conferinţele, alocuţiunile şi alte opere de aceeaşi natură, pronunţate în public, vor putea fi reproduse prin presă, radiodifuzate, transmise prin fir publicului sau vor putea face obiectul comunicărilor publice prevăzute în art. 11 bis alin. (1) al prezentei convenţii, în cazul când o astfel de folosire este justificată de scopul de informare urmărit.
(3) Totuşi autorul beneficiază de dreptul exclusiv de a reuni, în culegere, operele sale menţionate în alineatele precedente.

ARTICOLUL 3

(1) Sunt protejaţi, în virtutea prezentei convenţii:
a) autorii, resortisanţi ai uneia dintre ţările Uniunii, pentru operele lor, publicate sau nu;
b) autorii care nu sunt resortisanţi ai unei ţări a Uniunii, pentru operele pe care le publică pentru prima dată într-una dintre aceste ţări sau simultan într-o ţară din afara Uniunii şi într-o ţară a Uniunii.
(2) Autorii care nu sunt resortisanţi ai unei ţări a Uniunii, dar care, având reşedinţa lor obişnuită într-una dintre aceste ţări, sunt, în scopul aplicării prezentei convenţii, asimilaţi cu autorii resortisanţi ai acestei ţări.
(3) Prin opere publicate trebuie să se înţeleagă operele editate cu consimţământul autorilor lor, oricare ar fi modul de fabricare a exemplarelor, cu condiţia ca punerea la dispoziţie a acestora să poată satisface nevoile normale ale publicului, ţinând seama de natura operei. Nu constituie o publicare reprezentarea unei opere dramatice, dramatico-muzicale sau cinematografice, executarea unei opere muzicale, recitarea în public a unei opere literare, transmiterea sau radiodifuzarea operelor literare sau artistice, expunerea unei opere de artă şi construcţia unei opere de arhitectură.
(4) Este considerată ca fiind publicată simultan în mai multe ţări orice operă care a apărut în două sau mai multe ţări în 30 de zile de la prima publicare.

ARTICOLUL 4

Sunt protejaţi, în virtutea prezentei convenţii, chiar în cazul în care condiţiile prevăzute la art. 3 nu sunt îndeplinite:
a) autorii operelor cinematografice al căror producător îşi are sediul sau reşedinţa sa obişnuită într-una dintre ţările Uniunii;
b) autorii unor opere de arhitectură construite într-o ţară a Uniunii sau ai unor opere de artă grafică şi plastică încorporate într-un imobil situat într-o ţară a Uniunii.

ARTICOLUL 5

(1) În ceea ce priveşte operele pentru care sunt protejaţi, în virtutea prezentei convenţii, în ţările Uniunii, altele decât ţara de origine a operei, autorii beneficiază de drepturile pe care legile respective le acordă în prezent sau le vor acorda naţionalilor, precum şi de drepturile acordate în mod special prin prezenta convenţie.
(2) Folosinţa şi exerciţiul acestor drepturi nu sunt subordonate nici unei formalităţi; această folosinţă şi acest exerciţiu sunt independente de existenţa protecţiei în ţara de origine a operei. Ca urmare, în afară de prevederile prezentei convenţii, întinderea protecţiei, precum şi mijloacele procedurale garantate autorului pentru apărarea drepturilor sale se reglementează, în mod exclusiv, conform legislaţiei ţării în care se reclamă protecţia.
(3) Protecţia în ţara de origine este reglementată de legislaţia naţională. Cu toate acestea, dacă autorul nu este un resortisant al ţării de origine a operei pentru care el este protejat prin prezenta convenţie, va avea în această ţară aceleaşi drepturi ca şi autorii naţionali.
(4) Este considerată ţară de origine:
a) pentru operele publicate pentru prima oară într-una dintre ţările Uniunii, această din urmă ţară; totuşi, dacă este vorba de opere publicate simultan în mai multe ţări ale Uniunii, care admit durate diferite de protecţie, aceea dintre ele a cărei legislaţie acordă durata de protecţie cea mai scurtă;
b) pentru operele publicate simultan într-o ţară din afara Uniunii şi într-o ţară a Uniunii, această din urmă ţară;
c) pentru operele nepublicate sau pentru operele publicate pentru prima oară într-o ţară din afara Uniunii, fără publicare simultană într-o ţară a Uniunii, ţara din Uniune al cărei resortisant este autorul; totuşi:
(i) dacă este vorba de opere cinematografice al căror producător îşi are sediul sau reşedinţa sa obişnuită într-o ţară a Uniunii, ţara de origine va fi această din urmă ţară; şi
(ii) dacă este vorba de opere de arhitectură construite într-o ţară din Uniune sau de opere de artă grafică şi plastică încorporate într-un imobil situat într-o ţară din Uniune, ţara de origine va fi această din urmă ţară.

ARTICOLUL 6

(1) Dacă o ţară din afara Uniunii nu protejează în mod satisfăcător operele autorilor care sunt resortisanţi ai uneia dintre ţările Uniunii, această din urmă ţară va putea restrânge protecţia operelor ai căror autori sunt, în momentul primei publicări a acestor opere, resortisanţi ai celeilalte ţări şi nu au reşedinţa lor obişnuită într-una dintre ţările Uniunii. Dacă ţara primei publicări face uz de acest drept, celelalte ţări ale Uniunii nu vor acorda operelor, supuse astfel unui tratament special, o protecţie mai largă decât aceea care le este acordată în ţara primei publicări.
(2) Nici o restricţie, stabilită în virtutea alineatului precedent, nu va putea prejudicia drepturile pe care un autor le va fi dobândit asupra unei opere publicate într-una dintre ţările Uniunii înainte de punerea în executare a acestei restricţii.
(3) Ţările Uniunii, care, în virtutea prezentului articol, vor restrânge protecţia drepturilor autorilor, vor notifica acest fapt directorului general al Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale (denumit mai jos directorul general), printr-o declaraţie scrisă, în care vor fi arătate ţările faţă de care protecţia este restrânsă, precum şi restricţiile la care sunt supuse drepturile autorilor aparţinând acestor ţări. Directorul general va comunica de îndată acest fapt tuturor ţărilor Uniunii.

ARTICOLUL 6 bis

(1) Independent de drepturile patrimoniale de autor şi chiar după cedarea acestor drepturi, autorul păstrează dreptul de a revendica paternitatea operei şi de a se opune oricărei deformări, mutilări sau altei modificări a acestei opere sau oricăror alte atingeri ale acesteia, care îi prejudiciază onoarea sau reputaţia.
(2) Drepturile recunoscute autorului, în virtutea alin. (1), sunt, după moartea sa, menţinute cel puţin până la stingerea drepturilor patrimoniale şi exercitate de către persoanele sau instituţiile cărora legislaţia naţională a ţării în care protecţia este reclamată le dă această calitate. Cu toate acestea, ţările a căror legislaţie, în vigoare în momentul ratificării prezentului act sau al aderării la el, nu conţine dispoziţii care să asigure protecţia, după moartea autorului, a tuturor drepturilor recunoscute în baza alin. (1) au competenţa de a prevedea că unele dintre aceste drepturi nu sunt menţinute după moartea autorului.
(3) Mijloacele procedurale pentru apărarea drepturilor recunoscute prin prezentul articol sunt reglementate de legislaţia ţării în care este reclamată protecţia.

ARTICOLUL 7

(1) Durata protecţiei acordate prin prezenta convenţie cuprinde durata vieţii autorului şi 50 de ani după moartea sa.
(2) Cu toate acestea, pentru operele cinematografice, ţările Uniunii au dreptul să prevadă că durata protecţiei expiră la 50de ani după ce opera a fost făcută accesibilă publicului, cu consimţământul autorului, sau că, în lipsa unui asemenea eveniment, intervenit în termen de 50 de ani, socotiţi de la realizarea unei astfel de opere, durata protecţiei expiră la 50 de ani după această realizare.
(3) Pentru operele anonime sau pseudonime durata protecţiei acordate prin prezenta convenţie expiră la 50 de ani după ce opera a fost în mod licit făcută accesibilă publicului. Totuşi, când pseudonimul adoptat de autor nu lasă nici o îndoială asupra identităţii sale, durata protecţiei este cea prevăzută la alin. (1). Dacă autorul unei opere anonime sau apărute sub pseudonim îşi dezvăluie identitatea în perioada indicată mai sus, termenul de protecţie aplicabil este cel prevăzut la alin. (1). Ţările Uniunii nu sunt obligate să protejeze operele anonime sau pseudonime, al căror autor este presupus mort, după toate probabilităţile, de 50 de ani.
(4) Se rezervă legislaţiilor ţărilor Uniunii dreptul de a reglementa durata protecţiei operelor fotografice şi aceea a operelor de artă aplicată, protejate ca opere artistice; totuşi această durată nu va putea fi inferioară unei perioade de 25 de ani, socotiţi de la realizarea unei asemenea opere.
(5) Durata protecţiei ulterioare morţii autorului şi termenele prevăzute la alin. (2), (3) şi (4) încep să curgă de la moartea acestuia sau de la evenimentul avut în vedere de aceste alineate, însă durata acestor termene se calculează numai cu începere de la data de 1ianuarie a anului care urmează morţii sau evenimentului avut în vedere.
(6) Ţările Uniunii au dreptul de a acorda o durată de protecţie superioară celor prevăzute la alineatele precedente.
(7) Ţările Uniunii legate prin Actul de la Roma al prezentei convenţii şi care acordă, în legislaţia lor naţională, în vigoare în momentul semnării prezentului act, durate inferioare celor prevăzute în alineatele precedente au facultatea de a le menţine, atunci când aderă la prezentul act sau când îl ratifică.
(8) În toate cazurile durata va fi reglementată de legea ţării în care va fi reclamată protecţia; totuşi, exceptând cazul în care legislaţia acestei din urmă ţări decide altfel, ea nu va depăşi durata fixată în ţara de origine a operei.

ARTICOLUL 7 bis

Dispoziţiile articolului precedent sunt, de asemenea, aplicabile, când dreptul de autor aparţine în comun colaboratorilor unei opere, sub rezerva ca termenele consecutive morţii autorului să fie calculate cu începere de la moartea ultimului supravieţuitor dintre colaboratori.

ARTICOLUL 8

Autorii de opere literare şi artistice, protejaţi prin prezenta convenţie, beneficiază, pe toată durata drepturilor lor asupra operei originale, de dreptul exclusiv de a face sau de a autoriza traducerea operelor lor.

ARTICOLUL 9

(1) Autorii operelor literare şi artistice, protejaţi prin prezenta convenţie, beneficiază de dreptul exclusiv de a autoriza reproducerea acestor opere, în orice mod şi sub orice formă ar fi.
(2) Se rezervă legislaţiilor ţărilor Uniunii dreptul de a permite reproducerea operelor menţionate în anumite cazuri speciale, cu condiţia ca o astfel de reproducere să nu aducă atingere exploatării normale a operei şi să nu cauzeze un prejudiciu nejustificat intereselor legitime ale autorului.
(3) Orice înregistrare sonoră sau vizuală este considerată ca reproducere, în sensul prezentei convenţii.

ARTICOLUL 10

(1) Sunt permise citatele extrase dintr-o operă făcută deja cunoscută publicului în mod legal, cu condiţia ca ele să fie conforme bunelor uzanţe şi în măsură justificată de scopul urmărit, inclusiv citatele din articole din jurnale şi culegeri periodice, sub formă de revistă a presei.
(2) Se rezervă legislaţiei ţărilor Uniunii şi acordurilor speciale existente sau care se vor încheia între ele dreptul de a permite folosirea în mod legal, în măsura justificată de scopul urmărit, a operelor literare sau artistice, cu titlu de ilustrare în învăţământ, prin intermediul publicaţiilor, emisiunilor de radiodifuziune sau al înregistrărilor sonore sau vizuale, cu condiţia ca o asemenea folosire să fie conformă bunelor uzanţe.
(3) Citatele şi utilizările avute în vedere în alineatele precedente vor trebui să menţioneze sursa şi numele autorului, dacă acest nume figurează în sursa folosită.

ARTICOLUL 10 bis

(1) Se rezervă legislaţiilor ţărilor Uniunii dreptul de a permite reproducerea prin presă ori radiodifuzarea sau transmiterea prin fir către public a articolelor de actualitate privind dezbateri economice, politice sau religioase, publicate în ziare sau în culegeri periodice, sau a operelor radiodifuzate având acelaşi caracter, în cazurile când reproducerea, radiodifuzarea sau această transmitere nu este în mod expres rezervată. Totuşi sursa trebuie întotdeauna indicată în mod explicit; sancţiunea acestei obligaţii este determinată de legislaţia ţării în care este cerută protecţia.
(2) Se rezervă, de asemenea, legislaţiilor ţărilor Uniunii dreptul de a reglementa condiţiile în care, cu prilejul prezentării evenimentelor de actualitate prin mijlocirea fotografiei sau a cinematografiei, sau pe calea radiodifuzării sau transmiterii prin fir către public, operele literare sau artistice, văzute sau auzite în cursul evenimentului, pot, în măsura justificată de scopul de informare urmărit, să fie reproduse şi făcute accesibile publicului.

ARTICOLUL 11

(1) Autorii de opere dramatice, dramatico-muzicale şi muzicale beneficiază de dreptul exclusiv de a autoriza: 1° reprezentarea şi executarea publică a operelor lor, inclusiv reprezentarea şi executarea publică prin orice mijloace sau procedee; 2° transmiterea publică prin orice mijloace a reprezentării şi a executării operelor lor.
(2) Aceleaşi drepturi sunt acordate autorilor de opere dramatice sau dramatico-muzicale, în ceea ce priveşte traducerea operelor lor, pentru întreaga durată de protecţie a drepturilor lor asupra operei originale.

ARTICOLUL 11 bis

(1) Autorii de opere literare şi artistice beneficiază de dreptul exclusiv de a autoriza: 1° radiodifuzarea operelor lor sau comunicarea publică a acestor opere prin orice alt mijloc servind la difuzarea fără fir a semnalelor, a sunetelor sau a imaginilor; 2° orice comunicare publică fie prin fir, fie fără fir a operei radiodifuzate, când această comunicare este făcută printr-un alt organism decât cel de origine; 3° comunicarea publică a operei radiodifuzate prin difuzor sau prin orice alt instrument asemănător, transmiţător de semnale, de sunete sau de imagini.
(2) Revine legislaţiilor ţărilor Uniunii să reglementeze condiţiile de exercitare a drepturilor la care se referă alin. (1) de mai sus, dar aceste condiţii nu vor avea decât un efect strict limitat la ţara care le va fi stabilit. Ele nu vor putea în nici un caz să aducă atingere dreptului moral al autorului, nici dreptului, care aparţine autorului, de a obţine o remunerare echitabilă, stabilită de către autoritatea competentă, în lipsa unui acord amiabil.
(3) În lipsa unei prevederi contrare, autorizaţia acordată, potrivit alin. (1), nu cuprinde şi autorizaţia de a înregistra opera radiodifuzată prin intermediul unor instrumente de fixare a sunetelor sau imaginilor. Se rezervă totuşi legislaţiilor ţărilor Uniunii regimul înregistrărilor efemere, efectuate de un organism de radiodifuziune prin propriile sale mijloace şi pentru emisiunile sale. Aceste legislaţii vor putea autoriza păstrarea acestor înregistrări în arhive oficiale, datorită caracterului lor excepţional de documentare.

ARTICOLUL 11 terţ

(1) Autorii de opere literare beneficiază de dreptul exclusiv de a autoriza: 1° recitarea în public a operelor lor, inclusiv recitarea în public prin orice mijloace sau procedee; 2° transmiterea publică prin orice mijloace a recitării operelor lor.
(2) Aceleaşi drepturi sunt acordate autorilor de opere literare, în ceea ce priveşte traducerea operelor lor, pe întreaga durată a protecţiei drepturilor lor asupra operei originale.

ARTICOLUL 12

Autorii de opere literare sau artistice beneficiază de dreptul exclusiv de a autoriza adaptările, aranjamentele şi alte transformări ale operelor lor.

ARTICOLUL 13

(1) Fiecare ţară a Uniunii poate, în ceea ce o priveşte, să stabilească rezerve şi condiţii referitoare la dreptul exclusiv al autorului unei opere muzicale şi al autorului cuvintelor, a căror înregistrare cu opera muzicală a fost deja autorizată de către acesta din urmă, de a autoriza înregistrarea sonoră a numitei opere muzicale împreună cu cuvintele, dacă este cazul; însă orice rezerve şi condiţii de această natură nu vor avea decât un efect strict limitat la ţara care le-ar stabili şi nu vor putea în nici un caz să aducă atingere dreptului care aparţine autorului de a obţine o remunerare echitabilă, stabilită de către autoritatea competentă, în lipsa unui acord amiabil.
(2) Înregistrările operelor muzicale care au fost realizate într-o ţară a Uniunii, potrivit art. 13 alin. (3) al convenţiilor semnate la Roma la 2 iunie 1928 şi la Bruxelles la 26 iunie 1948, vor putea, în acea ţară, să facă obiectul reproducerilor, fără consimţământul autorului operei muzicale, până la expirarea unei perioade de 2 ani, socotiţi de la data la care ţara menţionată devine legată prin prezentul act.
(3) Înregistrările făcute în baza alin. (1) şi (2) ale prezentului articol şi importate, fără autorizaţia părţilor interesate, într-o ţară unde nu ar fi licite, vor putea fi sechestrate în acea ţară.

ARTICOLUL 14

(1) Autorii de opere literare sau artistice au dreptul exclusiv de a autoriza: 1° adaptarea şi reproducerea cinematografică a acestor opere şi punerea în circulaţie a operelor astfel adaptate sau reproduse; 2° reprezentarea şi executarea în public şi transmiterea prin fir către public a operelor astfel adaptate sau reproduse.
(2) Adaptarea sub orice altă formă artistică a realizărilor cinematografice inspirate din opere literare sau artistice rămâne supusă autorizării autorilor operelor originale, fără a prejudicia autorizaţia autorilor lor.
(3) Dispoziţiile art. 13 alin. (1) nu sunt aplicabile.

ARTICOLUL 14 bis

(1) Fără a se aduce atingere drepturilor de autor ale oricărei opere care ar fi putut fi adaptată sau reprodusă, opera cinematografică este protejată ca o operă originală. Titularul dreptului de autor asupra operei cinematografice beneficiază de aceleaşi drepturi ca şi autorul unei opere originale, inclusiv de drepturile menţionate în articolul precedent.
(2)
a) Determinarea titularilor dreptului de autor asupra operei cinematografice este rezervată legislaţiei ţării unde este cerută protecţia.
b) Cu toate acestea, în ţările Uniunii, în care legislaţia recunoaşte printre aceşti titulari pe autorii de contribuţii aduse la realizarea operei cinematografice, aceştia, dacă s-au angajat să aducă astfel de contribuţii, în afara unei prevederi contrare sau speciale, nu vor putea să se opună reproducerii, punerii în circulaţie, reprezentării şi executării în public, transmiterii prin fir către public, radiodifuzării, comunicării către public, subtitrării şi dublării textelor operei cinematografice.
c) Problema de a şti dacă forma angajamentului menţionat mai sus, pentru aplicarea subalin. b), trebuie sau nu trebuie să fie un contract scris sau un act scris echivalent se reglementează de legislaţia ţării Uniunii, în care producătorul operei cinematografice îşi are sediul sau reşedinţa obişnuită. Se rezervă totuşi legislaţiei ţării Uniunii, în care este cerută protecţia, dreptul de a prevedea că acest angajament trebuie să fie un contract scris sau un act scris echivalent. Ţările care folosesc acest drept vor trebui să notifice acest lucru directorului general, printr-o declaraţie scrisă, care va fi de îndată comunicată de către acesta din urmă tuturor celorlalte ţări ale Uniunii.
d) Prin prevedere contrară sau specială trebuie să se înţeleagă orice condiţie restrictivă care poate însoţi angajamentul menţionat.
(3) În afară de cazul în care legislaţia naţională hotărăşte altfel, dispoziţiile subalin. (2) b) nu se aplică nici autorilor de scenarii, de dialoguri şi de opere muzicale, create pentru realizarea operei cinematografice, nici realizatorului principal al acesteia. Totuşi ţările Uniunii, a căror legislaţie nu conţine dispoziţii privind aplicarea subalin. (2) b) realizatorului menţionat, vor trebui să notifice aceasta directorului general, printr-o declaraţie scrisă, care va fi de îndată comunicată de către acesta din urmă tuturor celorlalte ţări ale Uniunii.

ARTICOLUL 14 terţ

(1) În ceea ce priveşte operele de artă originale şi manuscrisele originale ale scriitorilor şi compozitorilor, autorul - sau, după moartea sa, persoanele sau instituţiile cărora legislaţia naţională le conferă calitatea - beneficiază de dreptul inalienabil de a fi interesat în operaţiunile de vânzare având ca obiect opera sa, după prima cesiune făcută de acesta.
(2) Protecţia prevăzută în alineatul precedent nu poate fi cerută în oricare dintre ţările Uniunii, decât dacă legislaţia naţională a autorului admite această protecţie şi în măsura în care ea este permisă de legislaţia ţării în care această protecţie este cerută.
(3) Modalităţile şi procentele percepute sunt determinate de fiecare legislaţie naţională.

ARTICOLUL 15

(1) Pentru ca autorii de opere literare şi artistice, protejaţi prin prezenta convenţie, să fie, până la proba contrară, consideraţi ca atare şi admişi, în consecinţă, să exercite urmăriri împotriva celor care realizează contrafaceri, înaintea tribunalelor ţărilor Uniunii, este suficient ca numele acestora să fie indicat pe operă, în modul obişnuit. Prezentul alineat se aplică chiar dacă acest nume este un pseudonim, atâta timp cât pseudonimul adoptat de autor nu lasă nici un dubiu asupra identităţii sale.
(2) Se prezumă drept producător al operei cinematografice, până la proba contrară, persoana fizică sau juridică al cărei nume este indicat pe această operă, în modul obişnuit.
(3) Pentru operele anonime şi pentru operele semnate cu pseudonime, altele decât cele menţionate la alin. (1), editorul al cărui nume este indicat pe operă este, până la proba contrară, îndreptăţit să-l reprezinte pe autor; în această calitate el este îndreptăţit să apere şi să valorifice drepturile acestuia. Dispoziţia prezentului alineat încetează să fie aplicabilă atunci când autorul îşi dezvăluie identitatea şi îşi justifică calitatea.
(4)
a) Pentru operele nepublicate, cu identitatea autorului necunoscută, dar pentru care este îndreptăţită presupunerea că acest autor este resortisant al unei ţări a Uniunii, se rezervă legislaţiei acestei ţări facultatea de a desemna autoritatea competentă care să-l reprezinte pe autor şi să fie împuternicită să apere şi să valorifice drepturile acestuia în ţările Uniunii.
b) Ţările Uniunii, care, în virtutea acestei dispoziţii, vor proceda la o astfel de desemnare, vor notifica aceasta directorului general, printr-o declaraţie scrisă, în care vor fi indicate toate informaţiile referitoare la autoritatea astfel desemnată. Directorul general va comunica de îndată această declaraţie tuturor celorlalte ţări ale Uniunii.

ARTICOLUL 16

(1) Orice operă contrafăcută poate fi supusă sechestrului în ţările Uniunii, în care opera originală are dreptul la protecţia legală.
(2) Dispoziţiile alineatului precedent sunt, deopotrivă, aplicabile reproducerilor provenind dintr-o ţară în care opera nu este protejată sau a încetat de a mai fi protejată.
(3) Sechestrul se face potrivit legislaţiei fiecărei ţări.

ARTICOLUL 17

Dispoziţiile prezentei convenţii nu pot aduce nici un fel de prejudiciu dreptului, aparţinând guvernului fiecărei ţări a Uniunii, de a permite, de a supraveghea sau de a interzice, prin măsuri de legislaţie sau de poliţie internă, circulaţia, reprezentarea, expunerea oricărei lucrări sau producţii, faţă de care autoritatea competentă ar avea de exercitat acest drept.

ARTICOLUL 18

(1) Prezenta convenţie se aplică tuturor operelor care, în momentul intrării sale în vigoare, nu au trecut încă în domeniul public al ţării lor de origine, prin expirarea duratei protecţiei.
(2) Totuşi, dacă o operă, prin expirarea duratei de protecţie care îi fusese anterior recunoscută, a trecut în domeniul public al ţării în care este cerută protecţia, această operă nu va mai fi protejată din nou în această ţară.
(3) Aplicarea acestui principiu se va face potrivit prevederilor cuprinse în convenţiile speciale existente sau care se vor încheia în acest scop între ţările Uniunii. În lipsa unor asemenea prevederi ţările respective vor reglementa, fiecare în ceea ce o priveşte, modalităţile referitoare la această aplicare.
(4) Dispoziţiile precedente se aplică, de asemenea, în cazul unor noi aderări la Uniune şi în cazul în care protecţia ar fi extinsă prin aplicarea art. 7 sau prin renunţare la rezerve.

ARTICOLUL 19

Dispoziţiile prezentei convenţii nu împiedică revendicarea aplicării unor dispoziţii mai largi, care ar fi prescrise de legislaţia unei ţări a Uniunii.

ARTICOLUL 20

Guvernele ţărilor Uniunii îşi rezervă dreptul de a încheia între ele aranjamente particulare, în măsura în care aceste aranjamente ar conferi autorilor drepturi mai întinse decât cele acordate prin convenţie sau dacă ar conţine alte prevederi, care să nu fie însă contrare prezentei convenţii. Dispoziţiile aranjamentelor existente, care corespund condiţiilor citate mai sus, rămân aplicabile.

ARTICOLUL 21

(1) Dispoziţiile speciale privind ţările în curs de dezvoltare figurează în anexă.
(2) Sub rezerva dispoziţiilor art. 28 subalin. (1) b), anexa este parte integrantă a prezentului act.

ARTICOLUL 22

(1)
a) Uniunea are o adunare, alcătuită din ţările Uniunii legate prin art. 22-26.
b) Guvernul fiecărei ţări este reprezentat printr-un delegat care poate fi asistat de supleanţi, de consilieri şi de experţi.
c) Cheltuielile fiecărei delegaţii sunt suportate de către guvernul care a desemnat-o.
(2)
a) Adunarea: (i) tratează despre toate problemele privind menţinerea şi dezvoltarea Uniunii şi aplicarea prezentei convenţii; (ii) dă Biroului Internaţional al Proprietăţii Intelectuale (denumit în continuare Biroul internaţional), prevăzut în Convenţia pentru instituirea organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale (denumită Organizaţia), directive referitoare la pregătirea conferinţelor de revizuire, ţinându-se seama, în mod formal, de observaţiile ţărilor Uniunii care nu sunt legate prin art. 22-26; (iii) examinează şi aprobă rapoartele şi activităţile directorului general al Organizaţiei, referitoare la Uniune, şi îi dă orice directive utile privind chestiunile de competenţa Uniunii; (iv) alege membrii Comitetului executiv al Adunării; (v) examinează şi aprobă rapoartele şi activităţile Comitetului său executiv şi îi dă directive; (vi) stabileşte programul, adoptă bugetul bienal al Uniunii şi aprobă conturile sale de închidere; (vii) adoptă regulamentul financiar al Uniunii; (viii) creează comitetele de experţi şi grupurile de lucru, pe care le socoteşte utile pentru realizarea obiectivelor Uniunii; (ix) hotărăşte care sunt ţările nemembre ale Uniunii şi care sunt organizaţiile interguvernamentale şi internaţionale neguvernamentale, care pot fi admise la şedinţele sale în calitate de observatori; (x) adoptă modificările art. 22-26; (xi) întreprinde orice altă acţiune corespunzătoare, în vederea atingerii obiectivelor Uniunii; (xii) îndeplineşte orice alte sarcini care implică prezenta convenţie; (xiii) exercită, sub rezerva acceptării lor, drepturile care îi sunt conferite de convenţia pentru instituirea Organizaţiei.
b) Adunarea statuează asupra problemelor care interesează şi alte uniuni administrate de Organizaţie, după ce ia cunoştinţă de avizul Comitetului de coordonare al Organizaţiei.
(3)
a) Fiecare ţară membră a Adunării dispune de un vot.
b) Jumătate din numărul ţărilor membre ale Adunării constituie cvorumul.
c) Prin derogare de la dispoziţiile subalin. b), dacă, cu prilejul unei sesiuni, numărul ţărilor reprezentate este mai mic decât jumătate, însă egal sau superior unei treimi din numărul ţărilor membre ale Adunării, aceasta poate lua hotărâri; totuşi hotărârile Adunării, cu excepţia celor care privesc procedura sa, nu devin executorii decât atunci când sunt îndeplinite condiţiile enunţate mai jos. Biroul internaţional comunică aceste hotărâri ţărilor membre ale Adunării, care nu au fost reprezentate, invitându-le să exprime în scris, într-un termen de 3 luni, socotit de la data comunicării menţionate, votul sau abţinerea lor. Dacă, la expirarea acestui termen, numărul ţărilor care şi-au exprimat astfel votul sau abţinerea lor este cel puţin egal cu numărul de ţări care lipseau pentru atingerea cvorumului, cu prilejul sesiunii, aceste hotărâri devin executorii, cu condiţia ca, în acelaşi timp, să fi fost obţinută majoritatea necesară.
d) Sub rezerva dispoziţiilor art. 26 alin. (2) hotărârile Adunării sunt luate cu majoritatea de două treimi din numărul voturilor exprimate.
e) Abţinerea nu este considerată vot.
f) Un delegat nu poate reprezenta decât o singură ţară şi nu poate vota decât în numele acesteia.
g) Ţările Uniunii, care nu sunt membre ale Adunării, sunt admise la şedinţele sale în calitate de observatori.
(4)
a) Adunarea se întruneşte în sesiune ordinară o dată la 2 ani, la convocarea directorului general, şi, în afară de cazuri excepţionale, în aceleaşi perioade şi în acelaşi loc cu Adunarea generală a Organizaţiei.
b) Adunarea se întruneşte în sesiune extraordinară, la convocarea directorului general, la cererea Comitetului executiv sau la cererea făcută de o pătrime din numărul ţărilor membre ale Adunării.
(5) Adunarea adoptă regulamentul său interior.

ARTICOLUL 23

(1) Adunarea are un comitet executiv.
(2)
a) Comitetul executiv este compus din ţările alese de Adunare dintre ţările membre ale acesteia. În afară de aceasta, ţara pe teritoriul căreia Organizaţia îşi are sediul dispune, ex officio, de un loc în comitet, sub rezerva dispoziţiilor art. 25 subalin. (7) b).
b) Guvernul fiecărei ţări membre a Comitetului executiv este reprezentat printr-un delegat care poate fi asistat de supleanţi, de consilieri şi de experţi.
c) Cheltuielile fiecărei delegaţii sunt suportate de guvernul care a desemnat-o.
(3) Numărul ţărilor membre ale Comitetului executiv corespunde unei pătrimi din numărul ţărilor membre ale Adunării. Pentru calculul locurilor care urmează să fie completate nu se ia în considerare restul rămas după împărţirea la patru.
(4) Cu prilejul alegerii de membrii ai Comitetului executiv, Adunarea ţine seama de repartizarea geografică echitabilă şi de necesitatea pentru ţările care sunt părţi în aranjamentele speciale care ar putea fi stabilite, în legătură cu Uniunea, de a fi printre ţările care constituie Comitetul executiv.
(5)
a) Membrii Comitetului executiv rămân în funcţie începând de la închiderea sesiunii Adunării, în cursul căreia ei au fost aleşi, până la sfârşitul următoarei sesiuni ordinare a Adunării.
b) Membrii Comitetului executiv sunt reeligibili, în limita maximă de două treimi din numărul lor.
c) Adunarea reglementează modalităţile alegerii şi ale eventualei realegeri a membrilor Comitetului executiv.
(6)
a) Comitetul executiv: (i) pregăteşte proiectul ordinii de zi a Adunării; (ii) supune Adunării propuneri referitoare la proiectele de program şi de buget bienal al Uniunii, pregătite de către directorul general; (iii) abrogat; (iv) supune Adunării, cu comentariile corespunzătoare, rapoartele periodice ale directorului general şi rapoartele anuale de verificare a conturilor; (v) ia toate măsurile utile în vederea executării programului Uniunii de către directorul general, în conformitate cu hotărârile Adunării şi ţinând seama de împrejurările care survin între două sesiuni ordinare ale Adunării; (vi) îndeplineşte orice alte sarcini care îi sunt atribuite în cadrul prezentei convenţii.
b) Asupra chestiunilor care interesează, deopotrivă, şi alte uniuni administrate de Organizaţie, Comitetul executiv statuează, luând cunoştinţă de avizul Comitetului de coordonare al Organizaţiei.
(7)
a) Comitetul executiv se întruneşte în sesiune ordinară o dată pe an, la convocarea directorului general, pe cât posibil în aceeaşi perioadă şi în acelaşi loc cu Comitetul de coordonare al Organizaţiei.
b) Comitetul executiv se întruneşte în sesiune extraordinară, la convocarea adresată de către directorul general fie din iniţiativa acestuia, fie la cererea preşedintelui său sau a unei pătrimi din numărul membrilor săi.
(8)
a) Fiecare ţară membră a Comitetului executiv dispune de un vot.
b) Jumătate din numărul ţărilor membre ale Comitetului executiv constituie cvorumul.
c) Hotărârile sunt luate cu majoritatea simplă a numărului voturilor exprimate.
d) Abţinerea nu este considerată vot.
e) Un delegat nu poate reprezenta decât o singură ţară şi nu poate vota decât în numele acesteia.
(9) Ţările Uniunii, care nu sunt membre ale Comitetului executiv, sunt admise la întrunirile sale în calitate de observatori.
(10) Comitetul executiv adoptă regulamentul său interior.

ARTICOLUL 24

(1)
a) Sarcinile administrative care incumbă Uniunii sunt îndeplinite de către Biroul internaţional, care succede Biroului Uniunii reunit cu Biroul Uniunii instituit prin Convenţia internaţională pentru protecţia proprietăţii industriale.
b) Biroul internaţional asigură în special secretariatul diferitelor organe ale Uniunii.
c) Directorul general al Organizaţiei este cel mai înalt funcţionar al Uniunii şi o reprezintă.
(2) Biroul internaţional adună şi publică informaţiile privitoare la protecţia dreptului de autor. Fiecare ţară a Uniunii comunică, de îndată ce este posibil, Biroului internaţional, textul oricărei legi noi, precum şi orice texte oficiale cu privire la protecţia dreptului de autor.
(3) Biroul internaţional publică o revistă lunară.
(4) Biroul internaţional procură oricărei ţări a Uniunii, la cererea sa, informaţii asupra chestiunilor privitoare la protecţia dreptului de autor.
(5) Biroul internaţional elaborează studii şi asigură servicii, în scopul facilitării protecţiei dreptului de autor.
(6) Directorul general şi orice membru al personalului desemnat de el iau parte, fără drept de vot, la toate întrunirile Adunării, ale Comitetului executiv şi ale oricărui alt comitet de experţi sau grup de lucru. Directorul general sau un membru al personalului desemnat de către acesta este, de drept, secretarul acestor organe.
(7)
a) Biroul internaţional, potrivit directivelor Adunării şi în cooperare cu Comitetul executiv, pregăteşte conferinţele de revizuire a dispoziţiilor convenţiei, altele decât cele cuprinse în art. 22-26.
b) Biroul internaţional poate consulta organizaţiile interguvernamentale şi internaţionale neguvernamentale asupra pregătirii conferinţelor de revizuire.
c) Directorul general şi persoanele desemnate de el iau parte, fără drept de vot, la deliberări în cadrul acestor conferinţe.
(8) Biroul internaţional execută orice alte sarcini care îi sunt atribuite.

ARTICOLUL 25

(1)
a) Uniunea are un buget.
b) Bugetul Uniunii cuprinde veniturile şi cheltuielile proprii ale Uniunii, contribuţia sa la bugetul cheltuielilor comune ale uniunilor, precum şi, dacă este cazul, suma pusă la dispoziţie bugetului Conferinţei Organizaţiei.
c) Sunt considerate ca fiind cheltuieli comune ale uniunilor cheltuielile care nu sunt atribuite în mod exclusiv Uniunii, ci şi uneia sau mai multor alte uniuni administrate de către Organizaţie. Partea Uniunii la aceste cheltuieli comune este proporţională cu interesul pe care aceste cheltuieli îl prezintă pentru ea.
(2) Bugetul Uniunii se stabileşte ţinându-se seama de necesităţile de coordonare cu bugetele celorlalte uniuni administrate de Organizaţie.
(3) Bugetul Uniunii este finanţat din următoarele venituri:
(i) contribuţiile ţărilor Uniunii;
(ii) taxele şi sumele datorate pentru serviciile făcute de Biroul internaţional în numele Uniunii;
(iii) produsul vânzării publicaţiilor Biroului internaţional privind Uniunea şi drepturile aferente acestor publicaţii;
(iv) donaţiile, legatele şi subvenţiile;
(v) chiriile, dobânzile şi diverse alte venituri.
(4)
a) Pentru determinarea părţii sale de contribuţie la buget, fiecare ţară din Uniune este încadrată într-o clasă şi îşi plăteşte contribuţiile anuale pe baza unui număr de unităţi, fixat după cum urmează:
clasa I 25
clasa a II-a 20
clasa a III-a 15
clasa a IV-a 10
clasa a V-a 5
clasa a VI-a 3
clasa a VII-a 1
b) Fiecare ţară indică, în momentul depunerii instrumentului său de ratificare sau de aderare, dacă nu a făcut-o anterior, clasa în care doreşte să fie încadrată. Ea poate să-şi schimbe clasa. Dacă alege o clasă inferioară, ţara respectivă trebuie să aducă acest lucru la cunoştinţă Adunării, cu prilejul uneia dintre sesiunile sale ordinare. O astfel de modificare îşi produce efectul de la începutul anului calendaristic următor acestei sesiuni.
c) Contribuţia anuală a fiecărei ţări constă dintr-o sumă, al cărei raport faţă de suma totală a contribuţiilor anuale la bugetul Uniunii tuturor ţărilor este acelaşi ca şi raportul dintre numărul unităţilor clasei în care este încadrată şi numărul total al unităţilor tuturor ţărilor.
d) Contribuţiile sunt achitate la data de 1 ianuarie a fiecărui an.
e) Ţara aflată în întârziere cu plata contribuţiilor sale nu îşi poate exercita dreptul de vot în nici unul dintre organele Uniunii a cărei membră este, dacă totalul restanţelor sale este egal sau superior totalului contribuţiilor pe care le datorează pentru 2 ani expiraţi. Totuşi ţara respectivă poate fi autorizată să-şi păstreze exerciţiul dreptului de vot în cadrul organului menţionat, atâta timp cât acesta din urmă consideră că întârzierea este rezultatul unor împrejurări excepţionale şi inevitabile.
f) În cazul în care bugetul nu este adoptat înainte de începutul noului exerciţiu bugetar, bugetul anului precedent este reînnoit, potrivit modalităţilor prevăzute de regulamentul financiar.
(5) Totalul taxelor şi al sumelor datorate pentru servicii făcute de către Biroul internaţional, în numele Uniunii, este stabilit de directorul general, care raportează despre aceasta Adunării şi Comitetului executiv.
(6)
a) Uniunea posedă un fond de rulment constituit dintr-un vărsământ unic, efectuat de fiecare ţară a Uniunii. Dacă fondul devine insuficient, Adunarea hotărăşte majorarea lui.
b) Totalul vărsământului iniţial al fiecărei ţări la fondul sus-menţionat sau al participării la majorarea acestuia este proporţional cu contribuţia acestei ţări pentru anul în cursul căruia este constituit fondul sau s-a hotărât majorarea.
c) Proporţia şi modalităţile vărsământului sunt stabilite de către Adunare, la propunerea directorului general şi după avizul Comitetului de coordonare al Organizaţiei.
(7)
a) Acordul asupra sediului, încheiat cu ţara pe teritoriul căreia Organizaţia îşi are sediul, prevede că, dacă fondul de rulment este insuficient, această ţară acordă avansuri. Totalul acestor avansuri şi condiţiile în care ele sunt acordate formează, în fiecare caz, obiectul unor acorduri separate între ţara în cauză şi Organizaţie. Atâta timp cât este obligată să acorde avansuri, această ţară dispune ex officio de un loc în Comitetul executiv.
b) Ţara prevăzută la subalin. a) şi Organizaţia au, fiecare, dreptul să denunţe angajamentul de a acorda avansuri, prin intermediul unei notificări scrise. Denunţarea îşi produce efectul la 3 ani după sfârşitul anului în cursul căruia ea a fost notificată.
(8) Verificarea conturilor este asigurată, potrivit modalităţilor prevăzute de regulamentul financiar, de către una sau mai multe ţări ale Uniunii sau de către controlori externi, care sunt, cu consimţământul lor, desemnaţi de Adunare.

ARTICOLUL 26

(1) Propunerile pentru modificarea art. 22, 23, 24, 25 şi a prezentului articol pot fi prezentate de orice ţară membră a Adunării, de către Comitetul executiv sau de către directorul general. Aceste propuneri sunt comunicate de către acesta din urmă ţărilor membre ale Adunării cu cel puţin 6 luni înainte de a fi supuse examinării Adunării.
(2) Orice modificare a articolelor menţionate la alin. (1) trebuie adoptată de Adunare. Pentru adoptare sunt necesare trei pătrimi din numărul voturilor exprimate; cu toate acestea, orice modificare a art. 22 şi a prezentului alineat trebuie adoptată cu patru cincimi din numărul voturilor exprimate.
(3) Orice modificare a articolelor menţionate la alin. (1) intră în vigoare la o lună după primirea, de către directorul general, a notificărilor scrise de acceptare, făcute în conformitate cu regulile constituţionale respective, din partea a trei pătrimi din numărul ţărilor care erau membre ale Adunării în momentul când modificarea a fost adoptată. Orice modificare, astfel acceptată, a articolelor menţionate obligă toate ţările care sunt membre ale Adunării în momentul în care modificarea intră în vigoare sau care devin membre ale acesteia la o dată ulterioară; totuşi orice modificare care majorează obligaţiile financiare ale ţărilor Uniunii nu obligă decât pe cele care au notificat acceptarea modificării menţionate.

ARTICOLUL 27

(1) Prezenta convenţie va fi supusă revizuirilor, pentru a i se aduce îmbunătăţiri de natură să perfecţioneze sistemul Uniunii.
(2) În acest scop, vor avea loc, în mod succesiv, conferinţe într-una dintre ţările Uniunii între delegaţii acestor ţări.
(3) Sub rezerva dispoziţiilor art. 26, aplicabil la modificarea art. 22-26, pentru orice revizuire a prezentului act, inclusiv a anexei, este necesară unanimitatea voturilor exprimate.

ARTICOLUL 28

(1)
a) Fiecare dintre ţările Uniunii, care a semnat prezentul act, poate să-l ratifice şi, dacă nu l-a semnat, poate adera la el. Instrumentele de ratificare sau de aderare se depun la directorul general.
b) Fiecare din ţările Uniunii poate declara, în instrumentul său de ratificare sau de aderare, că ratificarea sau aderarea sa nu este aplicabilă art. 1-21 şi anexei; totuşi, dacă această ţară a făcut deja o declaraţie în baza art. VI alin. (1) din anexă, în respectivul instrument ea nu poate decât să declare că ratificarea sau aderarea sa nu se aplică articolelor 1-20.
c) Fiecare dintre ţările Uniunii, care, în conformitate cu subalin. b), a exclus dintre efectele ratificării sau aderării sale dispoziţiile menţionate la subalin. b), poate ca, în orice moment ulterior, să declare că extinde efectele ratificării sau aderării sale la aceste dispoziţii. O asemenea declaraţie se depune la directorul general.
(2)
a) Art. 1-21 şi anexa intră în vigoare la 3 luni după ce au fost îndeplinite următoarele două condiţii:
(i) cel puţin 5 ţări ale Uniunii au ratificat prezentul act sau au aderat la acesta, fără a face vreo declaraţie conform subalin. (1) b);
(ii) Spania, S.U.A., Franţa şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord au devenit legate prin Convenţia universală asupra dreptului de autor, astfel cum a fost revizuită la Paris la 24 iulie 1971.
b) Intrarea în vigoare, prevăzută la subalin. a), este efectivă pentru ţările Uniunii, care, cu cel puţin 3 luni înainte de intrarea în vigoare menţionată mai sus, au depus instrumentele de ratificare sau de aderare care nu conţin o declaraţie conform subalin. (1) b).
c) Pentru toate ţările Uniunii cărora nu li se aplică prevederile subalin. b) şi care ratifică prezentul act sau aderă la el fără a face o declaraţie conform subalin. (1) b), art. 1-21 şi anexa intră în vigoare la 3 luni după data la care directorul general a notificat depunerea instrumentului de ratificare sau de aderare necesar, doar dacă în instrumentul depus a fost indicată o altă dată ulterioară. În acest ultim caz, art. 1-21 şi anexa intră în vigoare, pentru această ţară, la data astfel indicată.
d) Dispoziţiile subalin. a)-c) nu afectează aplicarea art. VI din anexă.
(3) Pentru orice ţară a Uniunii, care ratifică prezentul act sau care aderă la el cu sau fără declaraţie conform subalin. (1) b), art. 22-38 intră în vigoare la 3 luni după data la care directorul general a notificat depunerea instrumentului necesar de ratificare sau de aderare, dacă nu cumva în instrumentul depus nu este indicată o dată ulterioară. În acest ultim caz, art. 22-38 intră în vigoare pentru această ţară la data astfel indicată.

ARTICOLUL 29

(1) Orice ţară din afara Uniunii poate adera la prezentul act şi poate deveni, prin acest fapt, parte la prezenta convenţie şi membră a Uniunii. Instrumentele de aderare se depun la directorul general.
(2)
a) Sub rezerva subalin. b), pentru orice ţară din afara Uniunii prezenta convenţie intră în vigoare la 3 luni după data la care directorul general a notificat depunerea instrumentului de aderare a acesteia, dacă nu cumva în instrumentul depus nu este indicată o dată ulterioară. În acest ultim caz, pentru această ţară prezenta convenţie intră în vigoare la data astfel indicată.
b) Dacă intrarea în vigoare, prin aplicarea subalin. a), precede intrarea în vigoare a art. 1-21 şi a anexei, prin aplicarea art. 28 subalin. (2) a), ţara respectivă va fi legată în această perioadă prin aplicarea art. 1-20 ale Actului de la Bruxelles al prezentei convenţii, care sunt înlocuite cu art. 1-21 şi cu anexa.

ARTICOLUL 29 bis

Ratificarea prezentului act sau aderarea la acest act a oricărei ţări care nu este legată prin art. 22-38 ale Actului de la Stockholm al prezentei convenţii, cu scopul unic de a putea aplica art. 14 alin. (2) al convenţiei care instituie Organizaţia, este echivalentă cu ratificarea Actului de la Stockholm sau cu aderarea la acest act, cu limitarea prevăzută la art. 28 subalin. (1) b) (i) al respectivului act.

ARTICOLUL 30

(1) Sub rezerva excepţiilor permise de alin. (2) al prezentului articol, de art. 28 subalin. (1) b) şi de art. 33 alin. (2), precum şi de anexă, ratificarea sau aderarea implică accesul deplin la toate clauzele şi la toate avantajele prevăzute de prezenta convenţie.
(2)
a) Orice ţară a Uniunii, care ratifică prezentul act sau care aderă la el, poate, sub rezerva art. V alin. (2) din anexă, să îşi menţină rezervele pe care le-a formulat anterior, cu condiţia de a declara aceasta o dată cu depunerea instrumentului său de ratificare sau de aderare.
b) Orice ţară din afara Uniunii, atunci când aderă la prezenta convenţie şi sub rezerva art. V alin. (2) din anexă, poate să declare că înţelege să substituie, cel puţin în mod provizoriu, art. 8 din prezentul act privind dreptul la traducere, dispoziţiile art. 5 din convenţia Uniunii din anul 1886, completată la Paris în anul 1896, înţelegându-se foarte bine că aceste dispoziţii nu se referă decât la traducerea într-o limbă general folosită în această ţară. Sub rezerva art. I subalin. (6) b) din anexă, în ceea ce priveşte dreptul de traducere a operelor care au ca ţară de origine o ţară care face uz de o asemenea rezervă, orice ţară are posibilitatea de a aplica o protecţie echivalentă cu cea acordată de ţara menţionată.
c) Orice ţară poate, în orice moment, să retragă astfel de rezerve, prin notificare adresată directorului general.

ARTICOLUL 31

(1) Orice ţară poate declara în instrumentul său de ratificare sau de aderare ori îl poate informa pe directorul general, prin notificare scrisă, în orice moment ulterior, că prezenta convenţie este aplicabilă întregului sau unei părţi din teritoriile desemnate în declaraţia sau în notificarea sa, pentru care îşi asumă responsabilitatea relaţiilor externe.
(2) Orice ţară care a făcut o astfel de declaraţie sau a efectuat o astfel de notificare poate, în orice moment, să notifice directorului general că prezenta convenţie încetează să mai fie aplicabilă întregului sau unei părţi din aceste teritorii.
(3)
a) Orice declaraţie făcută în baza alin. (1) produce efecte la aceeaşi dată cu ratificarea sau cu aderarea instrumentului în care ea a fost inclusă, iar orice notificare efectuată în baza acestui alineat produce efecte la 3 luni după notificarea sa de către directorul general.
b) Orice notificare efectuată în baza alin. (2) produce efect la 12 luni după primirea sa de către directorul general.
(4) Prezentul articol nu poate fi interpretat ca implicând recunoaşterea sau acceptarea tacită de către una dintre ţările Uniunii a situaţiei de fapt din orice teritoriu căruia prezenta convenţie i se aplică, de către o altă ţară din Uniune, în virtutea unei declaraţii făcute în aplicarea alin. 1.

ARTICOLUL 32

(1) Prezentul act înlocuieşte, în raporturile dintre ţările Uniunii şi în măsura în care el se aplică, Convenţia de la Berna din 9 septembrie 1886 şi actele de revizuire subsecvente. În raporturile cu ţările Uniunii, care nu ar ratifica prezentul act sau care nu ar adera la el, actele în vigoare din trecut îşi păstrează aplicabilitatea în totalitatea lor sau în măsura în care prezentul act nu le înlocuieşte în baza frazei precedente.
(2) Ţările din afara Uniunii, care devin părţi la prezentul act, îl aplică, sub rezerva dispoziţiilor alin. (3), faţă de orice ţară a Uniunii care nu este legată prin acest act sau care, deşi este legată prin el, a făcut declaraţia prevăzută la art. 28 subalin. (1) b). Aceste ţări admit ca ţara respectivă din Uniune, în relaţiile sale cu ele:
(i) să aplice dispoziţiile din actul cel mai recent la care această ţară este parte; şi
(ii) sub rezerva art. I alin. (6) din anexă, să aibă dreptul de a adapta protecţia la nivelul prevăzut de prezentul act.
(3) Orice ţară, care a invocat beneficiul unuia dintre drepturile prevăzute în anexă, poate aplica dispoziţiile anexei care privesc dreptul sau drepturile al căror beneficiu l-a invocat în relaţiile sale cu orice altă ţară din Uniune, care nu este parte la prezentul act, cu condiţia ca aceasta din urmă să accepte aplicarea respectivelor dispoziţii.

ARTICOLUL 33

(1) Orice diferend între două sau mai multe ţări ale Uniunii, referitor la interpretarea sau la aplicarea prezentei convenţii, care nu va fi rezolvat prin negocieri, poate fi adus în faţa Curţii Internaţionale de Justiţie de către oricare dintre ţările în cauză, prin petiţie, în conformitate cu Statutul Curţii, în afară de cazul în care ţările în cauză nu s-ar înţelege asupra unui alt mod de reglementare. Biroul internaţional va fi informat de către ţara reclamantă asupra diferendului supus Curţii; la rândul său, Biroul internaţional va aduce acest fapt la cunoştinţă celorlalte ţări ale Uniunii.
(2) Oricare ţară, în momentul în care semnează prezentul act ori când depune instrumentul său de ratificare sau de aderare, poate să declare că nu se consideră legată de dispoziţiile alin. (1). În privinţa oricărui diferend între o asemenea ţară şi orice altă ţară a Uniunii, dispoziţiile alin. (1) nu sunt aplicabile.
(3) Orice ţară care a făcut o declaraţie în conformitate cu dispoziţiile alin. (2) poate, în orice moment, să o retragă printr-o notificare adresată directorului general.

ARTICOLUL 34

(1) Sub rezerva art. 29 bis, după intrarea în vigoare a art. 1-21 şi a anexei, nici o ţară nu poate adera sau ratifica acte anterioare prezentei convenţii.
(2) După intrarea în vigoare a art. 1-21 şi a anexei, nici o ţară nu mai poate face declaraţii în virtutea art. 5 din Protocolul privind ţările în curs de dezvoltare, anexat la Actul de la Stockholm.

ARTICOLUL 35

(1) Prezenta convenţie rămâne în vigoare pe o durată nelimitată.
(2) Orice ţară poate să denunţe prezentul act prin notificare adresată directorului general. Această denunţare implică şi denunţarea tuturor actelor anterioare şi nu îşi produce efectul decât faţă de ţara care a denunţat, convenţia rămânând în vigoare şi executorie faţă de celelalte ţări ale Uniunii.
(3) Denunţarea îşi produce efectul la un an după ziua în care directorul general a primit notificarea.
(4) Dreptul de denunţare prevăzut de prezentul articol nu poate fi exercitat de o ţară înaintea expirării unui termen de 5 ani calculaţi de la data când ţara respectivă a devenit membră a Uniunii.

ARTICOLUL 36

(1) Orice ţară care este parte la prezenta convenţie se angajează să adopte, potrivit constituţiei sale, măsurile necesare pentru asigurarea aplicării prezentei convenţii.
(2) Se înţelege că, în momentul în care o ţară devine legată prin prezenta convenţie, ea trebuie să fie în măsură, potrivit legislaţiei sale interne, să poată aplica dispoziţiile prezentei convenţii.

ARTICOLUL 37

(1)
a) Prezentul act este semnat într-un singur exemplar în limbile engleză şi franceză şi, sub rezerva alin. (2), este depus la directorul general.
b) Texte oficiale sunt stabilite de către directorul general, după consultări cu guvernele interesate, în limbile germană, arabă, spaniolă, italiană şi portugheză şi în celelalte limbi pe care Adunarea le poate indica.
c) În caz de contestaţie asupra interpretării diferitelor texte, textul în limba franceză va fi cel hotărâtor.
(2) Prezentul act rămâne deschis spre semnare până la data de 31 ianuarie 1972. Până la această dată exemplarul menţionat la subalin. (1) a) va fi depus la Guvernul Republicii Franceze.
(3) Directorul general transmite două copii certificate conforme cu textul semnat al prezentului act guvernelor tuturor ţărilor Uniunii şi, la cerere, guvernului oricărei alte ţări.
(4) Directorul general va înregistra prezentul act la Secretariatul Organizaţiei Naţiunilor Unite.
(5) Directorul general notifică guvernelor tuturor ţărilor Uniunii semnăturile, depunerea instrumentelor de ratificare sau de aderare şi a declaraţiilor cuprinse în aceste instrumente ori făcute prin aplicarea art. 28 subalin. (1) c), art. 30 subalin. (2) a) şi b) şi a art. 33 alin. (2), intrarea în vigoare a oricăror dispoziţii ale prezentului act, notificările de denunţare şi de notificare făcute în aplicarea art. 30 subalin. (2) c), a art. 31 alin. (1) şi (2), a art. 33 alin. (3) şi a art. 38 alin. (1), ca şi notificările prevăzute în anexă.

ARTICOLUL 38

(1) Ţările Uniunii, care nu au ratificat prezentul act sau care nu au aderat la el şi care nu sunt legate prin art. 22-26 din Actul de la Stockholm, pot, ca, până la 26 aprilie 1975, dacă doresc, să-şi exercite drepturile prevăzute prin articolele menţionate, ca şi cum ar fi legate prin ele. Orice ţară care doreşte să-şi exercite drepturile respective depune în acest scop la directorul general o notificare care îşi produce efectul la data primirii sale. Asemenea ţări sunt considerate membre ale Adunării până la data menţionată.
(2) Atâta timp cât toate ţările Uniunii au devenit membre ale Organizaţiei, Biroul internaţional al Organizaţiei acţionează şi în calitate de birou al Uniunii, iar directorul general, în calitate de director al acestui birou.
(3) Dacă toate ţările Uniunii au devenit membre ale Organizaţiei, drepturile, obligaţiile şi bunurile Biroului Uniunii revin, de drept, Biroului internaţional al Organizaţiei.

ANEXĂ

ARTICOLUL I

(1) Orice ţară, considerată, potrivit practicii stabilite de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite, ţară în curs de dezvoltare, care ratifică prezentul act, din care prezenta anexă face parte integrantă, sau care aderă la el şi care, ţinând seama de situaţia sa economică şi de nevoile sale sociale sau culturale, nu se consideră în măsură să ia de îndată dispoziţiile de natură să asigure protecţia tuturor drepturilor, astfel cum sunt prevăzute în acest act, printr-o notificare depusă la directorul general, în momentul depunerii instrumentului său de ratificare sau de aderare ori sub rezerva art. V subalin. (1) c), poate să declare la orice dată ulterioară că va invoca beneficiul facultăţii prevăzute la art. II sau al celei prevăzute la art. III ori beneficiul ambelor acestor facultăţi. În loc să invoce beneficiul facultăţii prevăzute la art. II, ea poate să facă declaraţie în conformitate cu art. V subalin. (1) a).
(2)
a) Orice declaraţie făcută în termenii alin. (1) şi notificată înainte de expirarea unei perioade de 10 ani calculaţi de la intrarea în vigoare a art. 1-21 şi a prezentei anexe, în conformitate cu art. 28 alin. (2), rămâne valabilă până la expirarea respectivei perioade. Ea poate fi reînnoită, în totalitate sau parţial, pentru alte perioade succesive de 10 ani, prin notificare depusă la directorul general, nu mai târziu de 15 luni, dar nu mai puţin de 3 luni înaintea expirării perioadei de 10 ani, în curs.
b) Orice declaraţie făcută în termenii alin. (1) şi notificată după expirarea unei perioade de 10 ani calculaţi de la intrarea în vigoare a art. 1-21 şi a prezentei anexe, în conformitate cu art. 28 alin. (2), rămâne valabilă până la expirarea perioadei de 10 ani, în curs. Ea poate fi reînnoită, astfel cum se menţionează în fraza a doua a subalin. a).
(3) Orice ţară a Uniunii, care încetat să mai fie considerată ţară în curs de dezvoltare, astfel cum este prevăzut în alin. (1), nu mai este abilitată să-şi reînnoiască declaraţia, aşa cum este prevăzut la alin. (2), şi, fie că îşi retrage sau nu oficial declaraţia, această ţară va pierde posibilitatea de a invoca beneficiul facultăţilor vizate la alin. (1), fie la expirarea perioadei de 10 ani, în curs, fie la 3 ani după ce a încetat să mai fie considerată ţară în curs de dezvoltare, trebuind să se aplice termenul care expiră cel mai târziu.
(4) Dacă în momentul în care declaraţia făcută în termenii alin. (1) sau (2) îşi încetează valabilitatea există în stoc exemplare produse în baza unei licenţe acordate sub imperiul dispoziţiilor prezentei anexe, aceste exemplare vor continua să fie puse în circulaţie până la epuizarea lor.
(5) Orice ţară care este legată prin dispoziţiile prezentului act şi care a depus o declaraţie sau o notificare conform art. 31 alin. (1) privind aplicarea respectivului act la un teritoriul special, a cărui situaţie poate fi considerată analoagă celei din ţările vizate la alin. (1), poate face, pentru acest teritoriu, declaraţia prevăzută la alin. (1) şi notificarea reînnoirii prevăzută la alin. (2). Atâta timp cât această declaraţie sau notificare va fi valabilă, dispoziţiile prezentei anexe se vor aplica teritoriului pentru care a fost făcută.
(6)
a) Faptul că o ţară invocă beneficiul uneia dintre facultăţile prevăzute la alin. (1) nu permite unei ţări să acorde operelor, a căror ţară de origine este prima ţară în chestiune, o protecţie inferioară celei pe care este obligată să o acorde conform art. 1-20.
b) Dreptul de reciprocitate prevăzut la art. 30 subalin. (2) b) fraza a doua, până la data la care expiră termenul ce se aplică conform art. I alin. (3), nu poate fi exercitat pentru operele a căror ţară de origine este o ţară care a făcut o declaraţie în conformitate cu art. V subalin. (1) a).

ARTICOLUL II

(1) Orice ţară care a declarat că va invoca beneficiul facultăţii prevăzute la prezentul articol, în ceea ce priveşte operele publicate ca imprimate sau sub altă formă analoagă de reproducere, va fi abilitată să substituie dreptului exclusiv de traducere prevăzut la art. 8 un regim de licenţe neexclusive şi necesionabile, acordate de către autoritatea competentă în condiţiile de mai jos şi în conformitate cu art. IV.
(2)
a) Sub rezerva alin. (3), dacă, la expirarea unei perioade de 3 ani sau a unei perioade mai lungi, determinate de legislaţia naţională a ţării respective, calculată de la prima publicare a unei opere, nu s-a publicat în această ţară o traducere a acesteia într-o limbă de folosinţă generală de către titularul dreptului de traducere sau cu autorizarea sa, orice resortisant al respectivei ţări va putea obţine o licenţă pentru a face traducerea operei în limba respectivă şi a publica această traducere sub formă imprimată ori sub orice altă formă analoagă de reproducere.
b) O licenţă poate fi acordată şi în virtutea prezentului articol, dacă sunt epuizate toate ediţiile traducerii publicate în limba respectivă.
(3)
a) În cazul traducerii într-o limbă care nu este de folosinţă generală într-una sau mai multe ţări dezvoltate, membre ale Uniunii, perioada de 3 ani, prevăzută la subalin. (2) a), va fi înlocuită cu o perioadă de un an.
b) Orice ţară vizată la alin. (1), cu acordul unanim al ţărilor dezvoltate, membre ale Uniunii, în care aceeaşi limbă este de folosinţă generală, în cazul traducerii în această limbă, va putea înlocui perioada de 3 ani, prevăzută la subalin. (2) a), cu o perioadă mai scurtă, fixată conform acordului mai sus citat, această perioadă neputând fi totuşi mai scurtă de un an. Totuşi dispoziţiile cuprinse în fraza precedentă nu se aplică dacă limba despre care este vorba este limba engleză, spaniolă sau franceză. Orice acord în acest sens va fi notificat directorului general de către guvernele care l-au încheiat.
(4)
a) Orice licenţă prevăzută în prezentul articol nu poate fi acordată înaintea expirării unui termen suplimentar de 6 luni, în cazul în care aceasta poate fi obţinută la expirarea unei perioade de 3 ani, şi de 9 luni, în cazul în care licenţa poate fi obţinută la expirarea unei perioade de un an:
(i) calculată de la data la care petentul îndeplineşte formalităţile prevăzute la art. IV alin. (1);
(ii) sau, dacă nu este cunoscută identitatea ori adresa titularului dreptului de traducere, calculată de la data la care petentul procedează, astfel cum prevede art. IV alin. (2), la trimiterea copiilor de pe cererea înaintată de el autorităţii competente să acorde licenţa.
b) Dacă, în decursul termenului de 6 sau 9 luni, titularul dreptului de traducere sau cu autorizarea sa publică o traducere în limba pentru care a fost înaintată o cerere, nu se va mai acorda nici o licenţă în baza prezentului articol.
(5) Orice licenţă prevăzută în prezentul articol va fi acordată numai pentru uz şcolar, universitar sau pentru cercetare.
(6) Dacă traducerea unei opere este publicată de titularul dreptului de autor sau cu autorizarea sa la un preţ comparabil cu cel practicat în ţara respectivă pentru opere analoage, orice licenţă acordată în baza prezentului articol va expira, dacă această traducere este în aceeaşi limbă, iar conţinutul său este în mod esenţial acelaşi cu cel al traducerii publicate în baza licenţei. Punerea în circulaţie a tuturor exemplarelor produse deja înaintea expirării licenţei va putea continua până la epuizarea lor.
(7) Pentru operele compuse, în principal, din ilustraţii, licenţa pentru traducerea şi publicarea textului şi pentru reproducerea şi publicarea ilustraţiilor nu poate fi acordată decât dacă sunt îndeplinite în mod egal condiţiile prevăzute la art. III.
(8) Dacă autorul a retras din circulaţie toate exemplarele operei sale, în virtutea prezentului articol nu poate fi acordată nici o licenţă.
(9)
a) Licenţa pentru a face traducerea unei opere, care a fost publicată sub formă imprimată sau sub orice altă formă analoagă de reproducere, poate fi acordată şi oricărui organism de radiodifuziune, care îşi are sediul într-o ţară prevăzută la alin. (1), ca urmare a unei cereri făcute la autoritatea competentă din această ţară de către organismul respectiv, cu condiţia să fie îndeplinite toate condiţiile următoare:
(i) traducerea să fie făcută pe baza unui exemplar produs şi obţinut în conformitate cu legislaţia ţării respective;
(ii) traducerea să fie utilizabilă numai în emisiuni destinate procesului de învăţământ sau difuzării informaţiilor cu caracter ştiinţific ori tehnic, adresate experţilor dintr-o anumită profesie;
(iii) traducerea să fie utilizată exclusiv în scopurile enumerate la pct. (ii) în emisiuni făcute legal şi destinate beneficiarilor de pe teritoriul respectivei ţări, inclusiv în emisiuni făcute cu mijloace de înregistrare sonore sau vizuale, realizate legal şi exclusiv pentru astfel de emisiuni;
(iv) toate utilizările traducerii să nu aibă nici un fel de caracter lucrativ.
b) Înregistrările sonore sau vizuale ale unei traduceri făcute de către un organism de radiodifuziune pe baza unei licenţe acordate în virtutea prezentului alineat, în scopul şi sub rezerva condiţiilor enumerate la subalin. a) şi cu acordul acestui organism, pot fi utilizate de orice alt organism de radiodifuziune care-şi are sediul în ţara a cărei autoritate competentă a acordat licenţa în cauză.
c) Dacă toate criteriile şi condiţiile enumerate la subalin. a) sunt respectate, licenţa poate fi acordată şi organismului de radiodifuziune pentru traducerea oricărui text înglobat într-o fixare audiovizuală, făcută şi publicată numai în scopul educaţiei şcolare sau universitare.
d) Sub rezerva celor prevăzute la subalin. a) şi c), dispoziţiile alineatelor precedente se aplică la acordarea şi exercitarea oricărei licenţe obţinute în baza prezentului alineat.

ARTICOLUL III

(1) Orice ţară care declară că va invoca beneficiul facultăţii prevăzute în prezentul articol va fi abilitată să substituie dreptului exclusiv de reproducere, prevăzut la art. 9, un regim de licenţe neexclusive şi necesionabile, acordate de către autoritatea competentă în condiţiile care urmează şi în conformitate cu art. IV.
(2)
a) Referitor la opera căreia i se aplică prezentul articol în virtutea alin. (7) şi dacă la expirarea: (i) perioadei fixate la alin. (3) şi calculate începând cu prima publicare a unei ediţii determinate din acea operă; sau (ii) unei perioade mai lungi, fixate de legislaţia naţională a ţării vizate la alin. (1) şi calculate începând cu aceeaşi dată, nu au fost puse în vânzare exemplare din această ediţie în această ţară pentru a răspunde fie nevoilor marelui public, fie ale învăţământului şcolar şi universitar, de către titularul dreptului de reproducere sau cu autorizarea sa, la un preţ comparabil cu cel practicat în respectiva ţară pentru operele analoage, orice resortisant din ţara respectivă poate obţine o licenţă pentru reproducerea şi publicarea acestei ediţii, la acel preţ sau la un preţ inferior, pentru a răspunde nevoilor învăţământului şcolar şi universitar.
b) O licenţă pentru reproducerea şi publicarea unei ediţii care a fost pusă în circulaţie conform subalin. a) poate fi, de asemenea, acordată în virtutea condiţiilor prevăzute de prezentul articol, dacă, după expirarea perioadei aplicabile, timp de 6 luni, în ţară, nu mai sunt în vânzare exemplare autorizate din această ediţie, considerată a răspunde fie nevoilor marelui public, fie ale învăţământului şcolar şi universitar, la un preţ comparabil cu cel care este cerut în respectiva ţară pentru opere analoage.
(3) Perioada la care se referă subalin. (2) a) (i) este de 5 ani. Totuşi:
(i) pentru operele care tratează ştiinţe exacte, ştiinţe naturale şi ştiinţe tehnologice, perioada va fi de 3 ani;
(ii) pentru operele care ţin de domeniul imaginaţiei, cum ar fi: romanele, operele politice, dramatice şi muzicale, cât şi pentru cărţile de artă, perioada va fi de 7 ani.
(4)
a) În cazul în care licenţa poate fi obţinută la expirarea unei perioade de 3 ani, aceasta nu va putea fi acordată, în virtutea prezentului articol, înainte de expirarea unui termen de 6 luni:
(i) calculat de la data la care solicitantul îndeplineşte formalităţile prevăzute la art. IV alin. (1);
(ii) sau, dacă identitatea ori adresa titularului dreptului de reproducere nu este cunoscută, calculat de la data la care solicitantul procedează, astfel cum prevede art. IV alin. (2), la trimiterea copiilor de pe solicitare, prezentate de el autorităţii competente să acorde licenţa.
b) În celelalte cazuri şi dacă este aplicabil art. IV alin. (2), licenţa nu poate fi acordată înainte de expirarea unui termen de 3 luni, calculat de la trimiterea copiilor de pe solicitare.
c) Dacă, în cadrul termenului de 6 sau de 3 luni prevăzut la subalin. a) şi b), a avut loc punerea în vânzare, astfel cum se arată la subalin. (2) a), nu se va acorda nici o licenţă în virtutea prezentului articol.
d) Nu se acordă nici o licenţă, dacă autorul a retras din circulaţie toate exemplarele ediţiei pentru care a fost cerută licenţa de reproducere şi publicare.
(5) În scopul reproducerii şi publicării traducerii unei opere nu se va acorda licenţă, în virtutea prezentului articol, în următoarele cazuri:
(i) dacă traducerea în cauză nu a fost publicată de titularul dreptului de traducere sau cu autorizarea sa;
(ii) dacă traducerea nu este făcută într-o limbă de folosinţă generală în ţara în care este cerută licenţa.
(6) Dacă exemplarele din ediţia unei opere sunt puse în vânzare în ţara prevăzută la alin. (1) pentru a răspunde fie nevoilor marelui public, fie ale învăţământului şcolar şi universitar, de către titularul dreptului de reproducere sau cu autorizarea sa, la un preţ comparabil cu cel practicat în respectiva ţară pentru opere analoage, orice licenţă acordată în virtutea prezentului articol va înceta, dacă această ediţie este în aceeaşi limbă, iar conţinutul său este în mod esenţial acelaşi cu limba şi conţinutul ediţiei publicate în virtutea licenţei. Punerea în circulaţie a tuturor exemplarelor produse deja înainte de expirarea licenţei va putea continua până la epuizarea lor.
(7)
a) Sub rezerva subalin. b), operele cărora li se aplică prezentul articol nu sunt decât operele publicate sub formă imprimată sau sub orice altă formă analoagă de reproducere.
b) Prezentul articol se aplică şi reproducerii audiovizuale a fixărilor legale audiovizuale, în măsura în care ele constituie sau încorporează opere protejate, cât şi traducerii textului care le însoţeşte într-o limbă de folosinţă generală în ţara unde este cerută licenţa, fiind de la sine înţeles că fixările audiovizuale în cauză au fost concepute şi publicate numai pentru uz şcolar şi universitar.

ARTICOLUL IV

(1) Orice licenţă prevăzută la art. II sau III nu poate fi acordată decât dacă solicitantul, în conformitate cu dispoziţiile în vigoare din ţara respectivă, face proba că a cerut titularului dreptului autorizaţia de a traduce şi de a publica sau de a reproduce şi de a publica o ediţie, după caz, şi nu a putut obţine autorizarea sa, sau, în ciuda diligenţelor făcute, nu l-a putut găsi. O dată cu cererea adresată titularului dreptului, solicitantul trebuie să informeze orice centru naţional sau internaţional de informare, prevăzut la alin. (2).
(2) Dacă titularul dreptului nu a putut fi găsit de către solicitant, acesta trebuie să expedieze prin poşta aeriană, prin scrisoare recomandată, copii de pe cererea înaintată de el autorităţii competente să acorde licenţă, editorului, al cărui nume figurează pe operă, şi oricărui centru naţional sau internaţional de informare care a putut fi desemnat, într-o notificare depusă în acest scop pe lângă directorul general de către guvernul ţării unde se presupune că editorul îşi are sediul principal de creaţie.
(3) Numele autorului trebuie indicat pe toate exemplarele traducerii sau reproducerii publicate sub imperiul unei licenţe acordate în virtutea art. II sau III. Titlul operei trebuie să figureze pe toate aceste exemplare. Dacă este vorba de o traducere, titlul original al operei trebuie să figureze în mod obligatoriu pe toate aceste exemplare.
(4)
a) Orice licenţă, acordată în virtutea art. II sau III, nu se va extinde la exportul de exemplare şi va fi valabilă numai pentru publicarea traducerii sau reproducerii, după caz, pe teritoriul ţării în care a fost cerută această licenţă.
b) Pentru aplicarea subalin. a), trebuie considerată ca export trimiterea de exemplare de pe un teritoriu către o ţară, care, pentru acest teritoriu, a făcut o declaraţie în conformitate cu art. I alin. (5).
c) Dacă un organism guvernamental sau orice alt organism public dintr-o ţară care a acordat, în conformitate cu art. II, o licenţă pentru traducerea într-o limbă, alta decât limbile engleză, spaniolă sau franceză, trimite exemplare din traducerea, publicată în baza unei astfel de licenţe într-o altă ţară, o astfel de expediere nu va fi considerată, în sensul subalin. a), ca fiind export, dacă vor fi îndeplinite toate condiţiile următoare:
(i) destinatarii sunt resortisanţi particulari din ţara a cărei autoritate competentă a acordat licenţa sau organizaţii care grupează asemenea resortisanţi;
(ii) exemplarele nu sunt utilizate decât pentru uz şcolar, universitar sau pentru cercetare;
(iii) trimiterea de exemplare şi distribuirea lor ulterioară către destinatari nu au nici un caracter lucrativ; şi
(iv) ţara în care s-au trimis exemplarele a încheiat un acord cu ţara a cărei autoritate competentă a eliberat licenţa de autorizare a recepţiei sau a distribuţiei ori a ambelor operaţiuni, iar guvernul acestei din urmă ţări a notificat aceasta directorului general.
(5) Orice exemplar publicat sub imperiul unei licenţe acordate în virtutea art. II sau III trebuie să conţină o menţiune în limba corespunzătoare, care să precizeze că exemplarul nu este pus în circulaţie decât în ţara sau pe teritoriul în care se aplică respectiva licenţă.
(6)
a) Pe plan naţional, vor fi luate măsurile corespunzătoare pentru ca:
(i) licenţa să comporte, în favoarea titularului dreptului de traducere sau de reproducere, după caz, o remuneraţie echitabilă şi conformă cu scala de venituri vărsate în mod normal în cazul licenţelor liber negociate între cei interesaţi din cele două ţări respective; şi
(ii) să fie asigurate plata şi transferul acestei remuneraţii; dacă există o reglementare naţională în materie de devize, autoritatea competentă nu va precupeţi nici un efort pentru a recurge la mecanismele internaţionale, în vederea asigurării transferului remuneraţiei, în monedă internaţională convertită sau în echivalentul acesteia.
b) În cadrul legislaţiei naţionale vor fi luate măsurile corespunzătoare pentru a se garanta o traducere corectă a operei sau o reproducere exactă a ediţiei în cauză, după caz.

ARTICOLUL V

(1)
a) Orice ţară, abilitată să declare că va invoca beneficiul facultăţii prevăzute la art. II, poate, dacă ratifică prezentul act sau dacă aderă la el, în loc să facă o asemenea declaraţie,
(i) dacă este o ţară căreia i se aplică prevederile art. 30 subalin. (2) a), să facă o declaraţie în termenii acestei dispoziţii, în ceea ce priveşte dreptul de traducere;
(ii) dacă este o ţară căreia nu i se aplică prevederile art. 30 subalin. (2) a) şi chiar dacă nu este o ţară din afara Uniunii, să facă o declaraţie, astfel cum se prevede la art. 30 subalin. (2) b) prima frază.
b) În cazul unei ţări care a încetat să mai fie considerată ţară în curs de dezvoltare, astfel cum se arată în art. I alin. (1), o declaraţie făcută în conformitate cu prezentul alineat rămâne valabilă până la data la care expiră termenul aplicabil în conformitate cu art. I alin. (3).
c) Orice ţară, care a făcut o declaraţie în conformitate cu prezentul alineat, nu poate invoca, ulterior, beneficiul facultăţii prevăzute la art. II, chiar dacă îşi retrage declaraţia.
(2) Sub rezerva alin. (3), orice ţară care a invocat beneficiul facultăţii prevăzute la art. II nu poate face, ulterior, o declaraţie în conformitate cu alin. (1).
(3) Orice ţară, care a încetat să mai fie considerată ţară în curs de dezvoltare, astfel cum prevede art. I alin. (1), va putea, cu cel mult 2 ani înainte de expirarea termenului aplicabil în conformitate cu art. I alin. (3), să facă o declaraţie în sensul art. 30 subalin. (2) b) prima frază, neţinând seama de faptul că nu este vorba de o ţară din afara Uniunii. Această declaraţie va produce efecte la data la care expiră termenul aplicabil în conformitate cu art. I alin. (3).

ARTICOLUL VI

(1) Orice ţară din Uniune, începând cu data prezentului act şi în orice moment, înainte de a deveni legată prin art. 1-21 şi prin prezenta anexă, poate declara:
(i) dacă este vorba de o ţară care, dacă ar fi legată prin art. 1-21 şi prin prezenta anexă, ar fi abilitată să invoce beneficiul facultăţilor prevăzute la art. I alin. (1), că va aplica dispoziţiile art. II sau III sau ale amândurora operelor a căror ţară de origine este o ţară care, în aplicarea pct. (ii) următor, acceptă aplicarea acestor articole la astfel de opere sau care este legată prin art. 1-21 şi prin prezenta anexă; o astfel de declaraţie poate face referire la art. V în loc de art. II;
(ii) că acceptă aplicarea prezentei anexe operelor, a căror ţară de origine este, de către ţările care au făcut o declaraţie în virtutea pct. (i) de mai sus sau o notificare în virtutea art. I.
(2) Orice declaraţie în conformitate cu alin. (1) trebuie făcută în scris şi depusă la directorul general. Ea intră în vigoare la data depunerii sale.

0 comments:

Post a Comment

Comments are moderated. If you want to promote your blog, try to do it in a smart way. Any external link, unrelated to the subject, will be deleted // [RO] Comentariile sunt moderate. Daca vrei sa-ti promovezi blogul, incearca sa o faci intr-un mod inteligent. Orice link extern, fara legatura cu subiectul, va fi sters.