Lege fotografiatul interzis! Autorizarea ORNISS pentru fotografiere

Lege fotografiatul interzis! Fotografierea, filmarea, cartografierea, aerofotografiere pentru care se cere autorizarea ORNISS
Fotografiatul interzis

CONDIȚIILE DE FOTOGRAFIERE, FILMARE, CARTOGRAFIERE ȘI EXECUTARE A UNOR LUCRĂRI DE ARTE PLASTICE ÎN OBIECTIVE SAU LOCURI CARE PREZINTĂ IMPORTANȚĂ DEOSEBITĂ PENTRU PROTECȚIA INFORMAȚIILOR SECRETE DE STAT

Extras din Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România (Monitorul Oficial, Partea I nr. 485 din 05 iulie 2002)

Art. 183. -
(1) Este interzisă fotografierea, filmarea, cartografierea sau executarea de lucrări de arte plastice pe teritoriul României, în obiective, zone sau locuri de importanță deosebită pentru protecția informațiilor secrete de stat, fără autorizație specială eliberată de către ORNISS, care va ține evidența acestora, conform anexei nr. 23.

(2) Autorizația specială va fi eliberată de către ORNISS în baza avizului dat de ADS, precum și de autoritățile sau instituțiile care au obiective, zone și locuri de importanță pentru protecția informațiilor clasificate în arealul în care urmează să se desfășoare activități de această natură.

(3) Obiectivele și mijloacele prevăzute la art. 17 din Legea nr. 182/2002 pot fi filmate și fotografiate de către personalul militar, pentru nevoile interne ale instituțiilor militare, pe baza aprobării scrise a miniștrilor sau conducătorilor instituțiilor respective, pentru obiectivele, zonele sau locurile din competența lor.

Art. 184. -
Trupele Ministerului Apărării Naționale, Ministerului de Interne și Serviciului Român de Informații, aflate la instrucție, în aplicații ori în interiorul obiectivelor prevăzute la art. 17 din Legea nr. 182/2002, pot fi fotografiate sau filmate în scopuri educative și de pregătire militară, cu aprobarea conducătorilor acestor instituții sau a împuterniciților desemnați.

Art. 185. -
Fotografierea, filmarea, cartografierea sau executarea de lucrări de arte plastice în zonele de securitate și administrative ale unităților deținătoare de secrete de stat este permisă numai cu aprobarea scrisă a împuterniciților abilitați să atribuie niveluri de secretizare conform art. 19 din Legea 182/2002, potrivit competențelor materiale.

Art. 186. -
(1) Cererea adresată ORNISS pentru eliberarea autorizației speciale de filmare, fotografiere, cartografiere sau de executare a lucrărilor de arte plastice va cuprinde, obligatoriu, menționarea obiectului și locului activității, aparatura folosită, perioada de timp în care urmează a se realiza, datele de identitate ale persoanei care le va efectua, precum și aprobarea prevăzută la art. 185.

(2) Termenul de răspuns este de 60 de zile lucrătoare de la data primirii cererii. Pentru zborurile aerofotogrammetrice efectuate la scări de zbor mai mari de 1:20.000 în scopul realizării pe planuri topografice și cadastrale, termenul este de 30 de zile lucrătoare.

(3) Titularii autorizației speciale sunt obligați să se prezinte, înaintea începerii lucrărilor, la conducătorii instituțiilor unde acestea vor fi executate, pentru a se pune de acord cu privire la modalitatea de acțiune și verificarea aparaturii ce va fi folosită.

Art. 187. -
Dacă solicitantul posedă autorizație de nivel corespunzător obiectivului vizat, autorizația specială va fi eliberată în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării, cu respectarea principiului nevoii de a cunoaște.

Art. 188. -
Obiectivele, zonele și locurile în care fotografierea, filmarea, cartografierea sau executarea de lucrări de arte plastice se efectuează numai cu autorizare vor fi marcate cu indicatoare de interdicție în acest sens, care vor fi instalate prin grija instituțiilor cărora le aparțin, cu avizul de specialitate al organelor administrației publice locale.

Art. 189. -
(1) Emiterea, deținerea sau folosirea de date și documente geodezice, topo-fotogrammetrice și cartografice, ce constituie secrete de stat, urmează, în privința clasificării, marcării, inscripționării, procesării, manipulării, evidenței, întocmirii, multiplicării, transmiterii, păstrării, transportului și distrugerii acestora, regimul prevăzut de reglementările în vigoare privitoare la protecția informațiilor clasificate în România.

(2) Ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale și locale, care întocmesc documente geodezice, topo-fotogrammetrice și cartografice cu caracter secret de stat, le vor nominaliza în listele proprii de informații clasificate, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 190.
(1) Activitatea de aerofotografiere cu camere fotogrammetrice digitale sau analogice a teritoriului României, la o scară de zbor mai mare de 1:20.000, se efectuează pe baza autorizației speciale eliberate de ORNISS și în prezența reprezentantului Ministerului Apărării Naționale.

(2) În vederea eliberării autorizației menționate la alin. (1), cererea adresată ORNISS trebuie să conțină, pe lângă datele prevăzute la art. 186 alin. (1), și scara de zbor la care vor fi efectuate activitățile de aerofotografiere.

(3) Activitățile de developare a materialului fotografic și scanarea negativelor, după caz, se pot realiza, în prezența reprezentantului Ministerului Apărării Naționale, de către persoane juridice care îndeplinesc condițiile legale privind protecția informațiilor clasificate.

(4) Materialele obținute din activitățile de aerofotografiere prevăzute la alin. (1) se predau persoanelor juridice autorizate, pe bază de documente justificative, în prezența reprezentantului Ministerului Apărării Naționale.

(5) ORNISS ține evidența autorizațiilor speciale și dispune retragerea acestora, la propunerea motivată a organelor de control abilitate.

(6) Developarea materialului fotografic și scanarea negativelor de către persoanele juridice autorizate se realizează exclusiv pe teritoriul național.

(7) Materialele rezultate în urma procesului de developare și scanare, precum și cele rezultate în urma activităților de aerofotografiere cu camere fotogrammetrice digitale sunt declasificate, cu avizul Autorităților Desemnate de Securitate (ADS), de către Ministerul Apărării Naționale, în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea acestora.

(8) În termenul prevăzut la alin. (7) produsele finale rezultate în urma declasificării se vor preda la ORNISS, prin grija reprezentantului Ministerului Apărării Naționale, pentru a fi puse la dispoziție beneficiarului.

(9) Se exceptează de la obligația îndeplinirii procedurii prevăzute la alin. (1)-(8) activitățile de aerofotografiere, efectuate pe teritoriul României, la o scară de zbor mai mică sau egală cu 1:20.000.

--

[Amendă fotografiere, filmare, filmare aeriană fără autorizație ORNISS]

Art. 338. -
(1) Constituie contravenții la normele privind protecția informațiilor clasificate următoarele fapte:
d) nerespectarea normelor prevăzute în art. [..] 183 alin. (1) și 185-190;
...
c) faptele prevăzute în alin. (1) lit. d) se sancționează cu avertisment sau cu amendă de la 1.000.000 lei la 50.000.000 lei;

0 comments:

Post a Comment

Comments are moderated. If you want to promote your blog, try to do it in a smart way. Any external link, unrelated to the subject, will be deleted // [RO] Comentariile sunt moderate. Daca vrei sa-ti promovezi blogul, incearca sa o faci intr-un mod inteligent. Orice link extern, fara legatura cu subiectul, va fi sters.