Terms of Use

Use of this site is governed by the following terms ( "Terms of Use"):

Copyright 

All photographs and the original text on this site ("Content") are the exclusive intellectual property of Dragos Plesuvescu (All rights reserved © 2017 // Dragos Plesuvescu) and are protected under copyright laws.

No portion of this site may be downloaded except by normal viewing process of  the browser. The Content may not be copied to another computer, transmitted, published, reproduced, stored, manipulated, or altered, in any way, including without limitation any digitization or synthesizing of the  images, alone or with any other materials, by use of computer or other electronic means or any other method or means now or hereafter known, without my written permission and payment of a fee or other arrangement.

Use of any photograph as the basis for another photographic concept or illustration is a violation of the copyright laws.

No photographs on this site are within the Public Domain.

For further information or to obtain reproduction rights to any of my photographs, please contact me!

Cookies

To make this site work properly, we sometimes place small data files called cookies on your device. Most big websites do this too.

What are cookies?

A cookie is a small text file that a website saves on your computer or mobile device when you visit the site. It enables the website to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences) over a period of time, so you don’t have to keep re-entering them whenever you come back to the site or browse from one page to another.

A number of our pages use cookies to remember:

  • your display preferences, such as contrast colour settings or font size
  • if you have already replied to a survey pop-up that asks you if the content was helpful or not (so you won't be asked again)
  • if you have agreed (or not) to our use of cookies on this site

Also, some videos embedded in our pages use a cookie to anonymously gather statistics on how you got there and what videos you visited.

Enabling these cookies is not strictly necessary for the website to work but it will provide you with a better browsing experience. You can delete or block these cookies, but if you do that some features of this site may not work as intended.

The cookie-related information is not used to identify you personally and the pattern data is fully under our control. These cookies are not used for any purpose other than those described here.

How to control cookies

You can control and/or delete cookies as you wish – for details, see aboutcookies.org. You can delete all cookies that are already on your computer and you can set most browsers to prevent them from being placed. If you do this, however, you may have to manually adjust some preferences every time you visit a site and some services and functionalities may not work.

These Terms of Use may be modified. Please check periodically to inform you of any changes. Terms of Use and all aspects of this site are governed by Romanian law, and any disputes shall be settled by the courts of Romania.

[RO]

Utilizarea acestui site este guvernată de următorii termeni ("Termenii de utilizare"):

Copyright

Toate fotografiile și textul original care apar pe acest site ("Conținut") sunt proprietatea intelectuală exclusivă a lui Dragos Plesuvescu (Toate drepturile sunt rezervate © 2017 // Dragos Plesuvescu) și sunt protejate prin legile drepturilor de autor.

Nicio parte din acest site nu poate fi descărcată, cu excepția procesului normal de vizionare a browser-ului. Continutul nu poate fi copiat pe un alt calculator, transmis, publicat, reprodus, stocat, manipulat sau modificat, în orice mod, inclusiv, fără a se limita la orice digitizare sau sintetizare a imaginilor, singure sau cu orice alte materiale, prin utilizarea computerului sau a altor mijloace electronice sau prin orice altă metodă sau mijloace prezente sau viitoare, fără permisiunea mea scrisă și în schimbul unui preț.

Utilizarea oricărei fotografii ca bază pentru un alt concept fotografic sau ilustrare este o încălcare a dreptului de autor.

Fotografiile pulicate pe acest site nu sunt în Domeniul Public și nu pot fi folosite "la liber".

Pentru informații suplimentare sau pentru a obține dreptul de reproducere asupra unei fotografii de pe acest site, vă rog să mă contactați!

Cookie-urile

Pentru a asigura buna funcționare a acestui site, uneori plasăm în computerul dumneavoastră mici fișiere cu date, cunoscute sub numele de cookie-uri. Majoritatea site-urilor mari fac acest lucru.

Ce se înțelege prin cookie-uri?

Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?

O parte din paginile noastre utilizează cookie-urile pentru a reţine:

  • preferinţele dumneavoastră de afişare, cum ar fi contrastul, culoarea sau dimensiunea caracterelor
  • dacă aţi răspuns la un sondaj pop-up privind utilitatea conţinutului (pentru a nu fi întrebat din nou)
  • dacă aţi acceptat (sau nu) utilizarea cookie-urilor pe site.

De asemenea, unele materiale video găzduite de paginile noastre utilizează cookie-uri pentru a colecta statistici anonime privind modul în care aţi ajuns pe site şi materialele video pe care le-aţi vizualizat.

Activarea cookie-urilor nu este strict necesară pentru funcţionarea site-ului, dar vă poate îmbunătăţi experienţa de navigare. Puteţi şterge sau bloca cookie-urile însă, dacă faceţi acest lucru, s-ar putea ca anumite caracteristici ale site-ului să nu funcţioneze corespunzător.

Informaţiile asociate cookie-urilor nu sunt utilizate pentru a vă identifica personal. În plus, ţinem sub control datele referitoare la preferinţele dumneavoastră de navigare. Cookie-urile nu sunt folosite în alte scopuri decât cele descrise aici.

Cum puteţi controla cookie-urile?

Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Acești Termeni de utilizare pot fi modificați. Vă rugăm să verificați periodic pentru a vă informa cu privire la orice modificări. Termenii de utilizare și toate aspectele legate de acest site sunt guvernate de legea română, iar eventualele litigii vor fi soluționate de către instanțele din România.

0 comments:

Post a Comment